Digitalisering


Digitalisering er IT-avdelinga i UDI. Vi forvaltar og utviklar IT-tenestene som blir brukt i samband med søknader om asyl, visum og opphaldsløyve. Vi deltar i tillegg i eit omfattande europeisk samarbeid om felles IT-løysingar på utlendingsfeltet. UDI behandlar i løpet av eit normalår over 400.000 søknader gjennom sjølvbetenings- og saksbehandlingssystema våre. Målet vårt er betre digitale tenester, og at brukarane våre møter ei heilskapleg offentleg forvaltning.