Internrevisjonen


Hovedoppgaven til internrevisjonen er å vurdere om UDIs interne styring og kontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig og effektiv. Internrevisjonen er uavhengig og upartisk, og rapporterer direkte til direktøren. Vi forsøker å identifisere de områdene i UDI hvor det er størst risiko for at vi ikke når målene våre. I tillegg har vi ansvar for UDIs varslingskanal for kritikkverdige forhold. 

Sikkerhetsstaben og personvernombudet er en del av internrevisjonen. Begge er faglig uavhengige funksjoner adskilt fra internrevisjonsfunksjonen. Sikkerhetsstaben har et overordnet ansvar for alt sikkerhetsarbeid i UDI, inkludert strategisk sikring- og risikostyring. Vi jobber med daglig og strategisk sikkerhetsledelse innenfor fysisk sikkerhet, personellsikkerhet, reisesikkerhet, informasjonssikkerhet samt beredskap- og kriseledelse ved akutte hendelser.

Personvernombudet er en faglig uavhengig, objektiv rådgiver, som skal bidra til å forbedre UDIs arbeid med personvern.