Internrevisjonen


Hovudoppgåva til internrevisjonen er å vurdere om den interne styringa og kontrollen til UDI er tilstrekkeleg, formålstenleg, effektiv og om ho fungerer som ho skal. Internrevisjonen skal vere uavhengig og upartisk, og rapporterer direkte til direktøren. 

Internrevisjonen prøver å identifisere dei områda i UDI der det er størst risiko for at vi ikkje når måla våre, og jobbar etter ein årleg revisjonsplan som er basert på ein sjølvstendig analyse av risikobiletet for verksemda. I tillegg har internrevisjonen ansvar for UDI sin varslingskanal for kritikkverdige forhold. 

Sikkerhetsstaben og personvernombodet er ein del av internrevisjonen. Begge er fagleg uavhengige funksjonar skilde frå internrevisjonsfunksjonen. Sikkerhetsstaben har eit overordna ansvar for alt tryggingsarbeid i UDI, inkludert strategisk sikrings- og risikostyring. Internrevisjonen jobbar med dagleg og strategisk tryggingsleiing innanfor fysisk tryggleik, personelltryggleik, reisetryggleik, informasjonstryggleik og dessutan beredskaps- og kriseleiing ved akutte hendingar.

Personvernombodet til UDI er og ein del av internrevisjonen, som ein fagleg uavhengig funksjon. Ombodet er ein uavhengig, objektiv rådgivar som skal bidra til å forbetre arbeidet til UDI med personvern.