Hvordan vi jobber i UDI


Her kan du finne informasjon om hvordan vi jobber for å levere gode tjenester til våre brukere.

Org_modell2023x.JPG

 

UDI skal være en organisasjon som leverer godt på det viktige samfunnsoppdraget vårt. Derfor er vi som jobber i UDI organisert rundt brukeren og brukerens behov. Vi har inndelt arbeidet vårt inn i brukertjenester og støttetjenester. I brukertjenester jobber de som leverer tjenester direkte til brukerne våre, mens i støttetjenester jobber de som hjelper brukertjenestene i dette arbeidet.  

Hvem er våre brukere? 

Våre brukere er personer som vil jobbe, besøke, bo eller søke beskyttelse i Norge.  

Brukertjenestene i UDI 

Brukertjenestene leverer tjenester direkte til brukerne våre. Brukertjenestene er inndelt i prosesser: etter hvordan vi leverer tjenester til brukerne og hvordan de har søkt om noe.

Opphold er en prosess hvor vi har digitale brukere, mens prosessene for Beskyttelse og Mottak og retur leverer tjenester til brukere vi hovedsakelig møter fysisk. Kontroll er en prosess der utlendingsforvaltningen oppretter saken selv.

Hver prosess har flere ulike brukere med ulike behov, men måten vi leverer tjenester til brukerne er lik. Denne inndelingen i prosesser gjør det mulig å forbedre flere av tjenestene våre samtidig.  

 

  • Beskyttelse behandler søknader om beskyttelse (asyl) og har ansvar for kvoteflyktninger, fornyelser, reisedokumenter og familiegjenforening med flyktninger. Denne prosessen er for brukere som hovedsakelig møter opp fysisk i Norge for å søke om beskyttelse, og som per dags dato ikke kan regnes som digitale brukere. Her finner vi også overføringsflyktninger, som på samme måte som asylsøkere søker om beskyttelse selv om de oppholder seg i utlandet. 
  • Kontroll har ansvar for utvisning, tilbakekall og andre saker der vi på eget initiativ oppretter en sak eller vurderer en sak på nytt. Dette er prosessen der forvaltningen selv oppretter en sak eller vurderer en sak på nytt på eget initiativ. 
  • Mottak og retur etablerer og følger opp asylmottak for å sikre at asylsøkerne har et sted å bo. Dette er prosessen for brukere som har krav på plass på mottak og ytelser knyttet til dette. Prosessen starter med én gang en asylsøker møter opp på ankomstsenteret, og varer fram til retur eller bosetting. Mottak- og returprosessen går dermed parallelt med Beskyttelsesprosessen. 
  • Opphold behandler søknader om familieinnvandring, arbeid, studie, besøksvisum, permanent opphold og statsborgerskap. Dette er prosessen for brukere som hovedsakelig søker via nett - våre digitale brukere. 

Arbeidet i UDI er prosessorientert fordi vi jobber for å forbedre opplevelsen brukerne våre har når de møter utlendingsforvaltningen. Da må vi se på hele prosessen brukerne skal gjennom, uavhengig av om den starter hos oss i UDI eller hos noen av våre samarbeidspartnere. Prosessteamene våre må derfor samarbeide tett med andre for å forbedre prosessene til det beste for brukerne, som for eksempel politiet, utenriksstasjoner og Utlendingsnemnda.

Støttetjenestene i UDI 

Støttetjenestene bistår og samarbeider med brukertjenestene, slik at brukertjenestene kan løse sine oppgaver.  

  • Digitalisering forvalter og utvikler IT-tjenestene som brukes i forbindelse med søknader, som for eksempel søknader om asyl, visum og oppholdstillatelser. 
  • HR og organisasjon har ansvar for å legge til rette for at de ansatte i UDI har de forutsetningene som er nødvendige for å gjøre en god jobb. 
  • Kommunikasjon og brukerdialog skal sikre at brukerne våre får den informasjonen de trenger via ulike eksterne kanaler på et språk de forstår. Vi har dessuten ansvar for rekruttering og opplæring av tolker og oversettere, og for intern og ekstern kommunikasjon.
  • Styring og regelverk har ansvar for virksomhetsstyring, økonomi og anskaffelser - og ansvar for utviklingen av regelverket og hvordan regelverket praktiseres i UDI. 

Støttetjenestene har i tillegg viktige oppgaver knyttet til direktoratsrollen UDI har. Det står mer utfyllende informasjon om hvert tjenesteområde på «Organisasjonskart».  

Direktør 

Direktøren har ansvar for at UDI leverer på samfunnsoppdraget. I praksis betyr det ansvar for tjenester, fag og personal.

Internrevisjonen 

Hovedoppgaven til internrevisjonen er å vurdere om UDIs interne styring og kontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig, effektiv, og om den fungerer som den skal.  

 

Fant du det du lette etter?