Beregne oppholdstid i statsborgerskapsaker (oppholdstillatelser)


Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap må du sjekke at du har hatt lang nok oppholdstid i Norge og at oppholdet ditt har vært sammenhengende. 

Tillatelsene må ha en viss varighet for å kunne telles med

Hovedregelen er at du må ha oppholdt deg her med oppholdstillatelser med minst ett års varighet for at tiden skal regnes med som oppholdstid.

Vi  gjør unntak fra dette kravet og regner også med kortere tillatelser hvis du har hatt

 • en familieinnvandringstillatelse som er kortere enn ett år på grunn av lengden på tillatelsen til personen du har vært gjenforent med, eller
 • en oppholdstillatelse for arbeid som er kortere på grunn av lengden på arbeidsforholdet, men som likevel dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse (dette vil stå i vedtaket ditt)

Når regner vi oppholdstiden fra?

 • Hvis du fikk innvilget tillatelse før du kom til Norge, regnes oppholdstiden din fra den datoen du kom til Norge. Hvis du ikke kan dokumentere når du reiste inn i Norge, regnes oppholdstiden din fra det tidspunktet du ble registrert hos politiet eller i Folkeregisteret.
 • Hvis du fikk innvilget oppholdstillatelse etter at du reiste inn til Norge, regnes oppholdstiden din fra datoen du søkte om tillatelse.

Hva regnes ikke som oppholdstid?

 • tiden fra tillatelsen din gikk ut til du leverte ny søknad
 • ulovlig opphold i Norge
 • utenlandsopphold over to måneder per kalenderår

Hvis du har oppholdt deg i utlandet i inntil to måneder i løpet av et kalenderår, har det ingenting å si for beregningen av oppholdstiden din. Utenlandsoppholdet/ene regnes da som opphold i Norge, og tiden du har oppholdt deg i utlandet blir ikke trukket fra. Oppholder du deg mer enn to måneder i utlandet i løpet av et kalenderår, blir derimot hele tiden i utlandet trukket fra, ikke bare den delen av utenlandsoppholdet/ene som overstiger to måneder. Dette gjelder også hvis du arbeidet i utlandet.

Spesielle regler for statsløse over 18 år

Hvis du er statsløs over 18 år, må du ha oppholdt deg i Norge sammenhengende de siste tre årene med tillatelser av minst ett års varighet. Det betyr at du ikke kan ha vært

 • i utlandet mer enn to måneder per kalenderår de siste tre årene eller
 • uten gyldig tillatelse i mer enn to måneder til sammen de siste tre årene

«De siste tre årene» regnes fra når vi fatter vedtak i saken din.

Spesielle regler for barn over to år som har en norsk forelder eller som søker sammen med en av foreldrene

Hvis du er over to år og under 18 år når du søker om norsk statsborgerskap, og har en norsk forelder eller søker sammen med mor eller far, må du ha oppholdt deg i Norge sammenhengende de siste to årene med tillatelser av minst ett års varighet. Det betyr at du ikke kan ha vært

 • i utlandet mer enn to måneder per kalenderår de siste to årene og
 • uten gyldig tillatelse i mer enn to måneder til sammen de siste to årene

«De siste to årene» regnes fra når vi fatter vedtak i saken din.

Hvis du ikke har fylt to år når du søker, er det ikke krav til oppholdstid, men du må ha søkt om eller ha en oppholdstillatelse før vi kan behandle søknaden din om statsborgerskap.

Fant du det du lette etter?