Hastesaker og medisinske saker


UDI fatter vedtak innen 48 timer i hastesakene. IMDi forsøker å få en norsk kommune til å vedta å ta imot flyktningen innen de påfølgende 48 timene. UDI ber den aktuelle utenriksstasjonen og International Organization for Migration (IOM) gjøre sitt ytterste for at søkeren skal kunne komme til Norge til det tidspunktet kommunen har forpliktet seg til å ta imot ham.

Omkring 20 av de overføringsflyktningene som kommer til Norge årlig har et livstruende helseproblem som de ikke kan få behandling for i landet de reiser fra. I disse sakene innhenter UDI helsefaglige råd fra Oslo universitetssykehus før vi fatter vedtak. 

Bosettingskommunens helsetjeneste er ansvarlig for all medisinsk oppfølging etter at flyktningene har ankommet Norge. Noen av de medisinske sakene behandles på hasteprosedyre. Dette er aktuelt hvis søkerens liv avhenger av rask behandling i Norge. 

Kommunehelsetjenesten og Skattedirektoratet blir tidlig involvert når flyktninger som er akseptert på den medisinske kvoten ankommer Norge.