Familiemedlem til EU/EØS-borger, men ikke EU/EØS-borger selv


Krav for å få varig oppholdsrett

Du kan få varig oppholdsrett hvis du har vært her sammenhengende i fem år mens du har hatt oppholdskort som familiemedlem til en EU/EØS-borger.

Noen kan få varig oppholdsrett før det har gått fem år

Hvis familiemedlemmet ditt er i Norge som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, kan dere begge to få varig oppholdsrett etter kortere oppholdstid dersom han eller hun

  • blir førtids- eller alderspensjonert, og frem til det har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år sammenhengende og arbeidet her i minst de tolv siste månedene
  • blir varig arbeidsufør etter å ha oppholdt seg i Norge sammenhengende i mer enn to år
  • blir varig arbeidsufør som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom som gir ham eller henne helt eller delvis rett til offentlige ytelser (da er det ingen krav til hvor lenge han eller hun har oppholdt seg i Norge)
  • har jobbet og oppholdt seg i Norge sammenhengende i tre år tidligere, og nå arbeider i et annet EØS-land og pendler til bostedet sitt i Norge minst en gang i uken

Beregning av oppholdstid

Oppholdstiden regnes fra den dagen du oppfylte kravene til å ha oppholdsrett i Norge.

Fravær som ikke skal trekkes fra i beregningen av oppholdstid

«Sammenhengende opphold» betyr at du ikke kan ha vært i utlandet i mer enn seks måneder i løpet av et år. Vi godtar lengre utenlandsopphold dersom de er på mindre enn 12 sammenhengende måneder og skyldes enten

  • graviditet eller barnefødsel
  • alvorlig sykdom
  • forskningsopphold, studier eller yrkesrettet opplæring
  • utstasjonering eller
  • militær eller sivil verneplikt (her kan vi godta lengre opphold enn 12 måneder)