Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet - et marginalt problem? (2014)


Med dette prosjektet har UDI ønsket å styrke kunnskapsgrunnlaget om i hvilken grad utlendinger og asylsøkere er representert i det norske kriminalitetsbildet og slik bidra til en faktabasert debatt. 

Last ned  hele rapporten

Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet - et marginalt problem? (pdf, 1,9 MB)

Sammendrag

I rapporten er 2010 valgt som utgangspunkt, fordi dette var siste år for tilgjengelige statistikk over straffesaksbehandlinger fra SSB. Dette betyr at rapporten tar for seg siktelser for alle lovbrudd som i løpet av 2010 fikk sin endelige avslutning i strafferettsapparatet.

Rapporten tar utgangspunkt i to sentrale problemstillinger: Hvor stor andel siktelser asylsøkere og utlendinger står for sammenlignet med den den bosatte befolkningen i Norge, samt fordeling av siktelser mellom de to gruppene.

Andel siktelser for asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold
Rapporten konkluderer med at asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold antakelig står for to prosent av alle registrerte siktelser.

Antagelsen baserer seg på en øvre og nedre grense for hvor stor andel av de oppklarte lovbruddene i 2010 som asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold stod for: maksimalt 2 prosent (omfatter andel siktelser mot borgere av typiske asylsøkerland som ikke er folkeregistret i Norge) og minimum 1,4 prosent (omfatter andel siktelser mot borgere av typiske asylsøkerland som er registrert bosatt i Norge).

Andel siktelser fordelt mellom de to gruppene
Fordelingen av siktelser mellom de to gruppene er imidlertid mer usikker,
og Oxford Research viser til at de har lite annen informasjon å bygge på enn eksisterende statistikk og undersøkelser fra Danmark og Nederland.

Legger man til grunn undersøkelsen basert på dansk statistikk, vil siktelsene fordele seg likt på de to gruppene (1 prosent på hver).

Legger man til grunn den nederlandske modellen, vil asylsøkere stå for 0,5 prosent og utlendinger uten lovlig opphold for 1,5 prosent.

Oxford Research mener i rapporten at den nederlandske modellen er den mest sannsynlige på grunn av grundig forskningsarbeid og konkluderer med at asylsøkere kun står for 0,5 prosent av siktelsene. Dette gir klare indikasjoner på at asylsøkere kun begår en liten andel av den samlede kriminaliteten begått av uregistrerte utlendinger.

De to gruppene er antageligvis overrepresentert
Rapporten konkluderer med at det er mest sannsynlig at de to gruppene samlet har en kriminalitetsrate som ligger drøyt tre ganger høyere enn den vi finner i resten av befolkningen, og to ganger høyere når vi kontrollerer for kjønns- og alderssammensetningen.

Det understrekes imidlertid at man ikke med nødvendig sikkerhet kan si at disse gruppene, samlet eller hver for seg, er så klart overrepresentert i forhold til den bosatte befolkningen. Hovedårsaken til dette er først og fremst usikkerheten knyttet til estimatene som brukes i rapporten.

Det understrekes også at det er problematisk å snakke om disse gruppene som enhetlige og likeartede. De juridiske begrepene asylsøknad, ulovlig opphold og kriminalitet kan hver og en vise til vidt forskjellige fenomen og situasjoner, og kan sammenfalle eller følge av hverandre på en rekke ulike måter.

Utført av: Oxford Research AS 

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?