Et trygt sted å vente – Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige (2018)


Rapporten ser på omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år som bor på asylmottak i Norge og inneholder en rekke anbefalinger, både til UDI, til mottakene og til ulike sektormyndigheter.

Les rapporten

Et trygt sted å vente – Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige (pdf, 1,3 MB)

Anbefalinger fra andre aktører. (pdf, 1,9 MB)

Sammendrag

I rapporten ser Fafo på hvordan omsorgsansvaret for enslige mindreårige på mottak utøves i Norge i dag. De spør om mottakene klarer å sikre at ungdommenes grunnleggende behov for mat, søvn, trygghet, sosiale relasjoner og selvrealisering blir møtt, og diskuterer ungdommenes omsorgsbehov i lys av nyere hjerneforskning. Utlendingsdirektoratet står i et spenningsforhold mellom behov for å kontrollere at mottakene yter forsvarlig omsorg i tråd med retningslinjene, samtidig som de må gi mottakene frihet til å tilpasse driften slik at de møter ungdommenes behov.

Rapporten har følgende hovedfunn:

  • Fafo finner mindre vold og aggresjon i disse mottakene enn man kunne forvente.
  • Mange høyt motiverte og engasjerte ansatte som strekker seg langt, er en viktig grunn til at det ytes mye god omsorg på mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
  • Fafo peker på at mange mottak ikke i tilstrekkelig grad sikrer at ungdommenes grunnleggende behov for mat, søvn, trygghet, sosiale relasjoner og selvrealisering er ivaretatt.
  • Fafo finner en betydelig forekomst av apati, selvskading, søvnproblemer og skolevegring.
  • Beboergruppen er sammensatt og krevende, mens mange mottaksansatte er ufaglærte, lavtlønnede og midlertidig ansatt. Mange ansatte har ikke tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å utføre arbeidet de er satt til.
  • Det er betydelig variasjon mellom kommunene når det gjelder hva slags helse- og skoletilbud ungdommene får.
  • Måten UDI styrer mottakene på kan ha uintenderte konsekvenser ved at mottakene følger påleggene rutinemessig og uavhengig av om de anser ressursbruken som hensiktsmessig. 

Rapporten inneholder omfattende anbefalinger både til UDI, til mottakene og til andre sektormyndigheter.

Utført av: Fafo

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?