Evaluering av innføringen av statistikkverktøyet Qlik (2018)


Menon Economics har undersøkt hvordan og i hvilken grad UDI sikret gevinstrealisering i forbindelse med at statistikkverktøyet Qlik ble innført i organisasjonen.

Rapporten gir også anbefalinger til hvordan UDI kan sikre fremtidige gevinster i arbeidet med Qlik.

Les rapporten

Evaluering av innføringen av statistikkverktøyet Qlik  (pdf, 1,1 MB) 

Hovedfunn

Implementering:

  • UDI kunne i større grad dratt nytte av pilotprosjektene for å identifisere og konkretisere de gevinstene man ønsket realisert.
  • UDI burde gjennomført nullpunktsmålinger/-vurderinger for å ha en referansebane å måle gevinstene opp mot.
  • Qlik ble utviklet noe ulikt i ulike avdelinger. Dette skjedde delvis fordi avdelingene hadde ulike behov, men også fordi det ikke var lagt opp til en enhetlig utvikling.
  • Gjennom å prioritere behov og etablere en gevinstrealiseringsplan kunne ressursbruken i større grad blitt innrettet for å oppnå høyest verdi for organisasjonen.

Gevinster som ble realisert

  • Bedre virksomhetsstyring gjennom lettere tilgjengelig styringsinformasjon.
  • Dataene er mer konsistente og prosessene for å øke datakvaliteten er automatisert.
  • Færre tidkrevende manuelle prosesser.
  • Ressursstyringen er enklere, noe som gir bedre kontroll og bedre evne til å håndtere kriser.

 

Oppdragstaker: Menon Economics

Oppdragsgiver: UDI

Fant du det du lette etter?