Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer (2017)


Rapporten er en evaluering av de fire tilrettelagte avdelingene ved asylmottak. Formålet med evalueringen var å få kunnskap om hvorvidt de tilrettelagte avdelingene (TA) fungerer etter hensikten og om målsettingene for avdelingene blir oppnådd.

Les rapporten

Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer (pdf, 1,5 MB) 

Sammendrag 

Evalueringen skulle undersøke tre hovedområder: 

  • Intern organisering i UDI og samarbeid mellom UDI, TA og vertskommunene
  • Bruk av og behov for plasser ved TA
  • Om ordningen fungerer etter sin hensikt 

Rapporten har følgende hovedfunn: 

  • Personene som bor på TA, tilhører den definerte målgruppen og ordningen er et viktig supplement til den ordinære mottaksstrukturen.
  • Beboerne ved TA har ulike og til dels uforenelige behov, men TA-mottakene har en viktig helsefremmende funksjon for mange asylsøkere.
  • Det er stor variasjon mellom de fire TA-mottakene i hvordan de legger til rette for å møte beboernes behov. Blant annet er helsetilbudet organisert ulikt i de fire avdelingene og det er også variasjon i tilgangen til helsetjenester. TA kan i større grad gjøres helsefremmende.
  • Fafo mener at TA-avdelingene mangler verktøy for å korte ned botiden. Det er lav gjennomstrømming av personer i TA-ordningen og terskelen for å få plass ved TA er høy.
  • Fafo mener at TA-avdelingene samlet sett ikke kan vurderes som trygge og sikre for beboere og ansatte fordi UDI godtar en viss risiko i forbindelse med plassering av utagerende personer.
  • Fafo påpeker også at UDIs oppdragsbeskrivelse mangler et tydelig mandat og tydelige kvalitetskrav og et tilsvarende sett mekanismer for tilsyn og kvalitetssikring. 

Evalueringen danner grunnlag for en rekke anbefalinger til avdelingene selv, utlendingsmyndighetene og andre sektormyndigheter. 

Utført av: Fafo

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?