Evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse i 2021


En ny forskningsrapport viser at arbeidet med implementering av barnefaglige tiltak i utlendingsforvaltningen har styrket ansattes kompetanse og bedret informasjonen til barna.

Allerede i 2017 fikk Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Politiets utlendingsenhet (PU) i oppdrag av Stortinget å styrke den barnefaglige kompetansen i hele asylkjeden. Fafo har gjennomført en evaluering av disse tiltakene på vegne av de tre etatene og funnene kan du lese mer om i denne rapporten.

Les rapporten

Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen (pdf, 1,5 MB)

Hovedfunn

Forskernes hovedkonklusjon er at de barnefaglige tiltakene som har blitt evaluert, har styrket den barnefaglige kompetansen blant ansatte de tre etatene. Et utvalg av ansatte har fått mer opplæring og det har blitt utviklet en rekke verktøy som ansatte kan bruke i arbeidet med barn og unge. Videre er det også utviklet informasjonstiltak rettet direkte mot barn i asylkjeden for å gi dem bedre forståelse av prosessen og trygghet underveis.

  • Hovedandelen av ansatte som har deltatt i opplæringstiltakene, mener kompetansehevingen har vært nyttig for arbeidet deres.
  • De fleste som gjennomfører intervjuer med barn, lykkes i å ta i bruk egnede metoder i samtaler med barn.
  • Når intervjumetoden anvendes godt, bidrar det til at barn får uttalt seg og at saken blir bedre opplyst.
  • Forskerne har funnet at de som aktivt bruker nettsiden asylbarn.no, opplever den som et nyttig verktøy.
  • Det gjenstår fortsatt implementering av flere av tiltak.
  • PU sin barnefaglige veileder har bidratt til bedre ivaretakelse av barn under uttransport.

 

Fant du det du lette etter?