Kvalitet på asylintervju (2022)


Fafo har evaluert kvaliteten på intervjuene UDI gjennomfører når vi behandler en søknad om asyl.

Utlendingsdirektoratet (UDI) ba om en uavhengig undersøkelse av kvaliteten på asylintervjuene vi gjennomfører. Gjennomgangen skulle se på om UDI gjennomfører asylintervjuer i tråd med UDIs kvalitetsstandard og anerkjente standarder for kvalitet i utredende intervjumetode. Den skulle også gi oss målrettede og gjennomførbare anbefalinger for å forbedre kvaliteten på intervjuene.

Last ned rapporten

De overordnede konklusjonene i rapporten

 • UDIs intervjumodell og kvalitetsstandard lever i all hovedsak opp til kvalitetsstandarden vi finner i forskningslitteraturen.
 • De fleste intervjuledere opptrer på en profesjonell måte og det er ingen tegn på at de opptrer eller snakker på en uhensiktsmessig måte.
 • Ingen av intervjuene vurderes som bekymringsfullt dårlige.
 • Det er stor uønsket variasjon når det gjelder selve gjennomføringen av intervjuene.
 • Det er en risiko for at noen asylsøkere får dårligere muligheter til å legge frem sine anførsler.

Hovedkonklusjoner om de enkelte fasene i intervjuet

 • Fafo mener at det som oftest er god kontakt mellom intervjulederen og asylsøkeren i den innledende fasen av intervjuet.
 • Det er stor variasjon både i hvordan intervjulederen tilrettelegger for søkerens frie forklaring, som er en sentral del av intervjuet, og i hvordan intervjueren sonderer de ulike temaene som kommer opp i den frie forklaringen.
 • Noen intervjuledere gir mye og god informasjon som del av kontaktetableringen innledningsvis.
 • Det er en risiko for at dagens intervjupraksis ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å identifisere sårbare asylsøkere.
 • De fleste asylrapportene gir en presis gjengivelse av intervjuet.
 • Fafo er kritisk til praksisen med at intervjulederen skriver rapporten samtidig som intervjuet pågår.

Anbefalinger til UDI

Fafo har en rekke anbefalinger til UDI. Anbefalingene gjelder følgende fire hovedområder:

 • UDIs kvalitetsstandard og retningslinjer for asylintervju bør oppdateres på noen områder.
 • UDI bør arbeide for å redusere den uønskede variasjonen i gjennomføringen av asylintervjuene.
 • UDI bør arbeide for å øke kvaliteten på gjennomføringen av asylintervjuet.
 • Fafo mener også det er behov for ytterligere forskning om hvordan kvaliteten på asylintervjuet påvirker asylsøkerens rettssikkerhet. Også betydningen av tolkens rolle under intervjuet bør undersøkes mer.

 

Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Oppdragstaker: Fafo

Fant du det du lette etter?