OUT-reach: Informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak (2014)


Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), og handler om den informasjonen irregulære migranter som bor utenfor mottak, får om assistert frivillig retur.

Last ned hele rapporten

OUT-reach - Informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak (pdf, 2,0 MB)

OUT-reach - Information about assisted voluntary return to irregular migrants living outside reception centres (pdf, 365 kB) (Sammendrag av rapporten)

Sammendrag

Norske myndigheter anser det som en forutsetning for en fungerende asylpolitikk at en person som har vært asylsøker, returnerer til hjemlandet etter avslag. For å assistere tidligere asylsøkere med å returnere, har myndighetene utviklet ulike programmer. De siste årene har det vært et økende fokus på å gi informasjon om assistert frivillig retur til irregulære migranter. Rapporten er et ledd i norske myndigheters arbeid med å identifisere gode kanaler og virkemidler for å nå irregulære migranter utenfor mottak med informasjon om assistert frivillig retur.

Studien skal:

  1. Styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan pågående informasjonsarbeid om assistert frivillig retur utenfor mottak fungerer
  2. Belyse utfordringene knyttet til informasjonsarbeidet
  3. Evaluere hvilke muligheter som eksisterer for å gi slik informasjon
  4. Legge grunnlag for fremtidig arbeid med å gi informasjon om assistert frivillig retur til irregulære som bor utenfor mottak
  5. Belyse livssituasjonen til irregulære migranter som bor utenfor mottak

Forskerne har benyttet en sosialantropologisk og medievitenskapelig innfallsvinkel. De har utført intervjuer, dokumentanalyse og feltarbeid. Intervjuene og feltarbeidet har gitt innsikt i hvordan informasjonsformidlingen fungerer og hvordan den kan forbedres.

Gjennom intervjuer, spørreskjemakartlegging og feltarbeid har forskerne innhentet kunnskap om hvordan informasjon om assistert frivillig retur erfares, hvilke aktører ulike irregulære migranter er i kontakt med, og hvilke informasjonskanaler og medietilbud ulike irregulære migranter benytter. Forskerne har studert hvilken tilgang migrantene har til returinformasjon og hvordan de forholder seg til den. De har utført målrettet, dyptpløyende og bredspektret analyse av irregulære migranters organisasjonskontakt og mediebruk. Videre har de studert erfaringer og utfordringer ved informasjonsformidlingen som utøves av ulike relevante instanser som er i kontakt med irregulære migranter.

Utført av: Uni Research

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?