Rehabilitation and Social Reintegration of Asylum-seeking Children Affected by War and Armed Conflict (2015)


Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) har gjennomført prosjektet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Last ned rapport

Rehabilitation and Social Reintegration of Asylum-seeking Children Affected by War and Armed Conflict (pdf, 1,2 MB)

Bakgrunn

Barnekonvensjonen forplikter Norge til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å sikre rehabilitering og sosial reintegrering av asylsøkende barn som har vært offer for, deltatt i eller vært vitne til krigshandlinger eller andre overgrep.

Norske myndigheter mangler i dag tilbud om rehabilitering og sosial reintegrering til disse barna. Asylsøkende barn rammet av krigshandlinger blir heller ikke systematisk identifisert.

FNs barnekomité anbefaler Norge om å foreta en grundig vurdering av hvilke asylsøkende barn som har vært offer for væpnet konflikt, og sørge for rehabilitering og sosial reintegrering av disse barna. Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bedt Utlendingsdirektoratet og Helsedirektoratet om å kartlegge mulige rehabiliteringstilbud.

Formålet med prosjektet

Utlendingsdirektoratet har i samarbeid med Helsedirektoratet initiert studien for å få identifisert mønsterpraksis i et utvalg av andre europeiske land og erfaringer fra ideelle organisasjoners psykososialt arbeid med krigsrammede barn. Studien skal gi konkrete anbefalinger om mulige rehabiliterings- og reintegreringstiltak til asylsøkende barn og hvordan disse kan implementeres i Norge.

Forskernes hovedfunn

Forskerne har identifisert flere eksempler på mønsterpraksis i Danmark, Sverige og Luxembourg, som anses å være nyttige tilnærminger for å støtte krigsrammede barns rehabilitering og sosial reintegrering.

Forskerne mener at en politikk (policy) som skal sikre asylsøkende barn utsatt for krigshandlinger retten til rehabilitering og sosial reintegrering, må ha en helhetlig tilnærming. Barnets utvikling og psykososial helse er sterkt relatert til og avhengig av sosiale forhold knyttet til familie, jevnaldrende, utdanningsinstitusjoner og samfunnet for øvrig.

Rapporten gir derfor en rekke anbefalinger også utenfor utlendingsforvaltningens fagfelt og ansvarsområde.

Hvordan skal UDI følge opp rapporten

UDI vil gå gjennom rapporten og vurdere hvilke tiltak på utlendingsfeltet vi mener bør følges opp. 

Fant du det du lette etter?