Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket (2015)


Institutt for samfunnsforskning har gjennomført prosjektet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Last ned rapport

Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket (pdf, 2,8 MB)

Institutt for samfunnsforskning har gjennomført prosjektet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Bakgrunn

De fleste tvangsekteskap som involverer norske borgere eller personer med lovlig opphold, inngås i utlandet og er transnasjonale ekteskap hvor partene skal etablere seg i Norge. På familieinnvandringsfeltet er det derfor satt inn en rekke tiltak i utlendingsregelverket for å forebygge, forhindre og avdekke tvangsekteskap.

UDI har ansvar for praktiseringen av regelverket og et generelt ansvar for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag for regelverksutviklingen på utlendingsfeltet.

Arbeidet mot tvangsekteskap har vært i fokus i UDI de siste årene og det er satt inn en betydelig innsats. Erfaringen med enkeltsaker vi identifiserer, viser at dette er et viktig arbeid. Det er likevel usikkerhet knyttet til mørketall, til hvilke tiltak som virker og hvordan, samt utfordringer i ulike hensyn som skal ivaretas og samhandlingen på tvers av etater i arbeidet med tvangsproblematikk.

Formålet med prosjektet

UDI ønsket en vurdering av hvor mange og hvem som potensielt kan være utsatt for tvangsekteskap. Vi ønsket å få innsikt i hvordan tiltakene mot tvangsekteskap i regelverket virker.

Videre ønsket vi anbefalinger som kunne bidra til at formålene bak bestemmelsene knyttet til tvangsekteskap i utlendingsregelverket blir ivaretatt på en god måte. Tiltakene som er evaluert, er underholdskravet, intervjuordningene og avslagshjemmelen i utlendingsloven.

Forskernes hovedfunn

Rapporten konkluderer med at UDI de senere år har gjort en betydelig innsats for å bygge kompetanse, utvikle rutiner og felles standarder for skjønnsutøvelse. Den peker samtidig på en del utfordringer og områder for videreutvikling av regelverk og praksis.

Rapportens anbefalinger er særlig rettet mot utvikling av fenomen- og begrepsforståelse, videreutvikling av regelverket, UDIs retningslinjer samt tiltak for å styrke utredningen av sakene.

Saksutredningen anbefales styrket blant annet gjennom å forbedre politiintervjuene og samarbeidet med politi og hjelpeapparat.

Hvordan skal UDI følge opp rapporten

Rapporten gir innsikt i hvordan tiltakene mot tvangsekteskap i regelverket virker. Den trekker frem flere viktige problemstillinger og avveininger som vi skal vurdere knyttet til praktiseringen av regelverket.

Rapporten har også konkrete anbefalinger som kan bidra til at formålene bak bestemmelsene blir ivaretatt på en bedre måte.

Anbefalinger om tettere samarbeidet mellom UDI og førstelinjen i identifisering og utredning av sakene peker seg ut som særlig viktig å følge opp.

Fant du det du lette etter?