Anslag over antall ordinære asylsøkere til Norge i 2019 og 2020 (per mars 2019)


Mulighetsrommet for 2019 justeres ned fra 2 000-7 000 til 2 000-5 000 asylsøkere. Planleggingstallet på 3 000 holdes uendret. Mulighetsrommet for 2020 beholdes mellom 2 000-7 000 asylsøkere. Planleggingstallet holdes også uendret på 3 000.

Vurderingene er basert på utviklingen frem til februar 2019 og den informasjonen som forelå på det tidspunktet. Forrige prognose var basert på utviklingen frem til desember 2018.

Ordinære asylsøkere er nye asylsøkere som på egen hånd kommer til Norge og søker om beskyttelse ved eller etter innreise. Barn født i Norge av asylsøkere som fortsatt har asylsøknad til behandling, blir registrert med egen asylsøknad og inngår derfor i antallet ordinære asylsøkere. Overføringsflyktninger og personer som blir overført til Norge gjennom særskilte EU-ordninger er ikke omfattet.

Hvorfor blir det utarbeidet anslag på antall asylsøkere?

Som et ledd i plan- og budsjettprosessen lager utlendingsforvaltningen anslag over antall asylsøkere til Norge de kommende 12-24 månedene. Anslagene gjennomgås fire ganger årlig og baseres på tidligere ankomstbilde, tendenser i tiden og mulige påvirkningsfaktorer framover i tid. Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Politiets utlendingsenhet (PU), Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) og Utlendingsnemnda (UNE) deltar i arbeidet. 

Anslagene omfatter et mulighetsrom og et planleggingstall. Mulighetsrommet er et bredt anslag over laveste og høyeste antall asylsøkere som vi antar vil søke om beskyttelse i Norge kommende to år. Mulighetsrommet vil følgelig omfatte flere mulige scenarioer. For å kunne planlegge kapasitet fremover og anslå budsjettbehov må utlendingsforvaltningen ha et konkret tall å ta utgangspunkt i. Planleggingstallet settes ut fra en det scenarioet vi anser er det mest sannsynlige 12-24 måneder fram i tid.

Vurderingene er basert på utviklingen frem til februar 2019 og den informasjonen som forelå på det tidspunktet. Forrige prognose var basert på utviklingen frem til desember 2018.

Begrunnelse for anslagene

I likhet med de øvrige nordiske landene har Norge opplevd en sterk nedgang i antall asylsøkere siden 2015. I 2018 kom 2 647 ordinære asylsøkere til Norge. Dette var noe flere enn i 2017, da det kom 2 308 ordinære asylsøkere. Tyrkiske asylsøkere sto for nær sagt hele økningen fra 2017 til 2018. Før flyktningkrisen i 2015 mottok Norge 10 000-12 000 søknader i året.

I de to første månedene av 2019 er det kommet 349 asylsøkere til Norge, mot 297 i samme periode i 2018. Økningen er svært moderat, og antallet ordinære asylsøkere til Norge er fortsatt historisk lavt.

Når vi nå nedjusterer mulighetsrommet for 2019 gjenspeiler det at antallet asylsøkere har holdt seg forholdsvis stabilt på et svært lavt nivå over lang tid. I tillegg er grensekontrollene på interne Schengen-grenser videreført til mai 2019. Vi kan ikke se bort fra at en fremtidig oppheving av grensekontrollene kan medføre en økning i antall asylsøkere til Norge i siste del av 2019, men legger til grunn at det fortsatt er sterk politisk vilje i EU/Schengen-land om å ha kontroll med migrasjonen til og innad i Europa. Vi antar at mobiliteten nordover i Europa fortsatt vil være begrenset i 2019.

Vi anser det ikke som sannsynlig at vi vil se en nedgang i antall asylsøkere i 2019 da antallet asylsøkere til Norge de to siste årene har ligget på et historisk lavt nivå.

Mulighetsrommet forutsetter:

  • at EU-Tyrkia-overenskomsten består
  • ingen endring i policy på den russiske siden av Storskog
  • fortsatt effektive grensekontroller i Europa, eventuelt alternative tiltak
  • at EUs og Italias tiltak for å få kontroll med migrasjonen på den sentrale middelhavsruten fortsatt vil begrense antallet migranter på ruten
  • ingen vesentlig endring i nasjonalitetssammensetningen av migrantene på den vestlige middelhavsruten

For 2020 er bildet mer usikkert. Antall asylsøkere til Norge påvirkes av en rekke faktorer som kan og vil endres over tid, så som forholdene i avsenderland, transittland, mottakerlands håndtering av migrasjonen og asylsøkernes egne preferanser. For å gjenspeile usikkerheten dette medfører i et lengre perspektiv har mulighetsrommet for 2020 et bredere spenn enn mulighetsrommet for 2019.

Mulighetsrommet for 2020 hviler i all hovedsak på de samme forutsetningene og usikkerhetsfaktorene som for 2019.

Vi gjør oppmerksom på at tallene er svært lave og at selv små endringer i ankomstene vil raskt få konsekvenser for prognosen.

 

Fant du det du lette etter?