Asylsøkere til Norge første kvartal 2015


I løpet av årets første tre måneder søkte 1 661 personer om beskyttelse i Norge. Det er en nedgang på 18 prosent sammenliknet med første kvartal i 2014, da vi mottok 2 032 søknader. 

For alle de tre månedene i 2015 har antallet søknader vært lavere sammenliknet med i fjor.

Figur 1: Søknader om beskyttelse første kvartal 2015 og 2014 fordelt på måned

Søknader om beskyttelse første kvartal 2015 og 2014 fordelt på måned

Når det gjelder landsammensetningen av søkerne er den også endret. Figuren under viser de ti største nasjonalitetene som har søkt om beskyttelse hittil i 2015, sammenliknet med 2014. Den største gruppen i første kvartal 2015 kom fra Syria, selv om det kom noen færre enn for samme periode i fjor.

Figur 2: Søknader første kvartal 2015 og 2014, 10 største nasjonaliteter (2015)

Søknader første kvartal 2015 og 2014, 10 største nasjonaliteter (2015)

Den største enkeltendringen er nedgangen på 67 prosent i antall søkere fra Eritrea. Det er også en relativt stor nedgang i søkere fra Somalia (43 prosent). Samtidig ser vi en økning i søknader fra Vestre Balkan. Både Kosovo (+ 166 prosent) og Albania (+ 150 prosent) er blant de ti største søkerlandene i første kvartal.

Antall asylsøkere varierer relativt mye gjennom året. Det kommer vanligvis flere i sommer- enn i vinterhalvåret. Både i 2013 og i 2014 hadde vi særlig markante sesongtopper i antall søkere fra Eritrea i henholdsvis juli-september og april-juni. Det er usikkert om vi får en slik topp i år.

Andelen enslige mindreårige asylsøkere er høyere første kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor, andelen har steget fra åtte til tolv prosent. Afghanistan var største gruppe begge årene.

Sverige har ikke hatt en nedgang i antall asylsøkere. Hittil i år har Sverige mottatt rundt 13 000 søknader om beskyttelse, som er om lag det samme som første kvartal i fjor. Sverige har en liten økning i søknader fra Somalia, og ser samtidig en større tilstrømming fra Vestre Balkan.

Nederland hadde en økning i asylankomstene i første kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. Om lag halvparten av søkerne kom fra Syria og Eritrea.

Selv om ankomstene til EU fra Balkan er høyere enn samme tid i fjor er den avtagende. Det har blitt iverksatt flere tiltak, både fra EU/Frontex og opprinnelseslandenes side, for å redusere utstrømmingen.

Den nedgangen man vanligvis ser i ankomstene til Europa på vinteren, fant ikke sted i år. Ankomstene avtok noe på ruten fra Libya til Italia i første kvartal, samtidig som sjøruten fra Tyrkia til Hellas så en økning. Samtidig så vi en økt innstrømming over land fra Balkan. I april har det imidlertid vært en betydelig økning i antall overfarter over Middelhavet, og det har vært flere tragiske båtulykker med mange omkomne.  

Fant du det du lette etter?