Enslige mindreårige asylsøkere til Norge, første halvår 2015


I årets seks første måneder kom det 972 asylsøkere som oppga å være enslig mindreårige. Sammenlignet med samme periode i 2014 er dette en økning på 76 prosent. 

Den største økningen kom i mai da Norge mottok 378 søknader fra enslig mindreårige, sammenlignet med 157 i 2014.

Figur 1: Antall søknader om beskyttelse fra enslige mindreårige fordelt på måned og år

 

Andelen enslige mindreårige av det totale antallet asylsøkere har også vært vesentlig høyere første halvår sammenliknet med samme periode i fjor. Mens enslige mindreårige utgjorde 10 prosent av alle som hadde søkt om asyl ved utgangen av juni i fjor, utgjør de i år 21 prosent. Dette er en følge både av økningen i antall enslige mindreårige i år, og at det første halvår kom 14 prosent færre asylsøkere til Norge sammenlignet med samme periode i fjor.

Figur 2: Antall søknader om beskyttelse fra enslige mindreårige, 5 største land januar-mai 2015 og 2014

Afghanistan og Eritrea er de største opprinnelseslandene og står for 77 prosent av det totale antall søknader fra enslig mindreårige til Norge. Eritrea nådde en topp i mai (194 søkere) med en påfølgende sterk nedgang juni (54 søkere). I 2014 kom denne toppen i juni. Afghanistan hadde en betydelig økning i mai og juni og har sammenlignet med samme periode i 2014 hatt den største veksten i antall enslig mindreårige som søker om asyl, fra 102 i første halvår 2014 til 458 i første halvår 2015.

Figur 3: Antall søknader om beskyttelse fra enslige mindreårige fra Eritrea og Afghanistan, januar-juni 2015

Sverige har også hatt en økning i enslige mindreårige søkere.  Mens det kom 2 352 enslig mindreårige asylsøkere første halvår i fjor, kom det 4 546 i år. Dette er en økning på 93 prosent. Det er først og fremst en økning i søkere fra Afghanistan og hele 80 prosent av alle søkere fra Afghanistan oppga å være enslige mindreårige i juni. Det har også vært en stor økning i søkere fra Etiopia. I tillegg mottar Sverige mange enslige mindreårige fra Somalia, Eritrea og Syria.

Antall asylsøkere varierer relativt mye gjennom året, også når det gjelder enslig mindreårige. Det kommer vanligvis flere i sommer- enn i vinterhalvåret. Både i 2013 og i 2014 hadde vi særlig markante sesongtopper i antall søkere fra Eritrea i henholdsvis august og april-juni , noe som også resulterte i at det kom mange enslig mindreårige asylsøkere fra Eritrea i disse periodene. I år kom denne toppen i mai. Antallet enslige mindreårige som har kommet i år er høyere enn det var i både 2013 og 2014.

Fant du det du lette etter?