Forventninger om antall asylsøkere til Norge i 2017 og 2018 (anslag per september 2017)


I perioden januar til og med august 2017 har 2 865 personer søkt om beskyttelse i Norge. Av disse var 1 252 søkere overført til Norge gjennom EUs relokaliseringsordning og 1 613 var ordinære asylsøkere.

Antallet ordinære asylsøkere til Norge per 31. august 2017 er historisk lavt.

Ordinære asylsøkere er asylsøkere som på egen hånd kommer til Norge og søker om beskyttelse ved eller etter innreise, tidligere kalt «spontane» asylsøkere. Barn født i Norge av asylsøkere som fortsatt har asylsøknad til behandling, får registrert med egen asylsøknad og inngår derfor i antallet ordinære asylsøkere. Overføringsflyktninger og personer som kommer til Norge gjennom EUs relokaliseringsordning faller utenfor.

Hvorfor blir det utarbeidet anslag på antall asylsøkere?

Som et ledd i plan- og budsjettprosessen i utlendingsforvaltningen lages det anslag over antall asylsøkere til Norge de kommende 12-24 månedene. Anslagene gjennomgås fire ganger årlig og baseres på tidligere ankomstbilde, tendenser i tiden og mulige påvirkningsfaktorer framover i tid. Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Politiets utlendingsenhet (PU), Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) og Utlendingsnemnda (UNE) deltar i arbeidet.

Anslagene omfatter et mulighetsrom og et planleggingstall. Mulighetsrommet er et bredt anslag over laveste og høyeste antall asylsøkere som vi antar vil søke om beskyttelse i Norge kommende to år. Mulighetsrommet vil følgelig omfatte flere mulige scenarioer for migrasjonssituasjonen til Norge og Europa. For å kunne planlegge kapasitet fremover og anslå budsjettbehov må utlendingsforvaltningen ha et konkret tall å ta utgangspunkt i. Planleggingstallet settes ut fra det scenarioet vi anser er det mest sannsynlige 12–24 måneder fram i tid.

Vurderingene er basert på utviklingen frem til september 2017 og den informasjonen som forelå på det tidspunktet prognosen ble vurdert.

Prognosene for 2017 og 2018 settes ned

Forrige gjennomgang av migrasjonssituasjonen til Norge og Europa ble gjort i mai 2017, og prognosene for 2017 og 2018 ble da satt ned.

Etter en ny gjennomgang i september 2017 settes planleggingstallene for 2017 og 2018 ytterligere ned. Planleggingstallet for 2017 settes ned fra 3 000 til 2 500 ordinære asylsøkere, mens planleggingstallet for 2018 settes ned fra 6 000 til 3 000.

Mulighets­rommet på 2 000–10 000 asylsøkere i 2017 og på 2 000–12 000 i 2018 holdes uendret. 

Begrunnelse for anslagene

Bakgrunnen for at planleggingstallet for 2017 settes ned er at antallet ordinære asylsøkere til Norge gjennom sommermånedene har ligget på et lavere nivå enn vi forutsatte før sommeren. I forrige prognose la vi til grunn at vi ville få en moderat økning i sommer­månedene på grunn av normal sesongvariasjon og som følge av at Sverige i mai 2017 opphevet ID-kontrollene for reisende fra Danmark. Sesong­variasjonen uteble, og vi har heller ikke sett noen økning i antall asylsøkere som følge av endringene i Sveriges ID-kontroller.

Etter vår vurdering er det mest sannsynlig at dagens lave ankomstnivå vil holde seg ut året. 

Bakgrunnen for at planleggingstallet for 2018 settes ned, er at vi anser det som mest sannsynlig at dagens lave ankomstnivå også vil fortsette i 2018. Dersom dagens grensekontroller på interne Schengen-grenser (for de landene som har innført det) ikke videreføres for hele 2018, antar vi at europeiske land vil iverksette alternative tiltak i forbindelse med opphevelsen, og at mobiliteten i Europa fortsatt vil være begrenset. Norge varslet EU-kommisjonen den 12. oktober 2017 om at det vil utøves indre grensekontroll i seks måneder fra 11. november (eksternt nettsted)

Vi gjør oppmerksom på at tallene er svært lave og at selv små endringer i ankomstene raskt vil få konsekvenser for prognosen.

Fant du det du lette etter?