Forventninger om antall asylsøkere til Norge i 2018 og 2019 (anslag per mai 2018)


I perioden januar til og med april 2018 kom det 612 ordinære asylsøkere til Norge. Sammenliknet med samme periode i fjor har antallet ordinære asylsøkere gått ned med 19 prosent, fra 758 i 2017 til 612 i 2018. Dette tallet er historisk lavt.

Ordinære asylsøkere er asylsøkere som på egen hånd kommer til Norge og søker om beskyttelse ved eller etter innreise. Barn født i Norge av asylsøkere som fortsatt har asylsøknad til behandling, blir registrert med egen asylsøknad og inngår derfor i antallet ordinære asylsøkere. Overføringsflyktninger og personer som søker om ny behandling etter utlendingsforskriften § 8-8a inngår ikke. 

Hvorfor blir det utarbeidet anslag på antall asylsøkere?

Som et ledd i plan- og budsjettprosessen lager utlendingsforvaltningen anslag over antall asylsøkere til Norge de kommende 12-24 månedene. Anslagene gjennomgås fire ganger årlig og baseres på tidligere ankomstbilde, tendenser i tiden og mulige påvirkningsfaktorer framover i tid. Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Politiets utlendingsenhet (PU), Kriminalpolitisentralen KRIPOS) og Utlendingsnemnda (UNE), deltar i arbeidet.

Anslagene omfatter et mulighetsrom og et planleggingstall. Mulighetsrommet er et bredt anslag over laveste og høyeste antall asylsøkere som vi antar vil søke om beskyttelse i Norge kommende to år. Mulighetsrommet vil følgelig omfatte flere mulige scenarioer. For å kunne planlegge kapasitet framover og anslå budsjettbehov må utlendingsforvaltningen ha et konkret tall å ta utgangspunkt i. Planleggingstallet settes ut fra det scenarioet vi anser som det mest sannsynlige.

Vurderingene er basert på utviklingen frem til 30. april 2018 og den informasjonen som forelå på det tidspunktet. 

Anslag over antall asylsøkere til Norge i 2018 og 2019

Forrige gjennomgang av migrasjonssituasjonen ble gjort i februar 2018. Mulighetsrommet for 2018 ble da vurdert til å være mellom 2 000 og 5 000 ordinære asylsøkere, med et planleggingstall på 3 000. Mulighetsrommet for 2019 ble vurdert til å være mellom 2 000 og
7 000 ordinære asylsøkere, med et planleggingstall på 3 000.

Etter en ny gjennomgang i mai 2018 justeres mulighetsrommet for 2018 ned til mellom 1 800 og 4 000 asylsøkere, med et planleggingstall på 2 000. Planleggingstallet inkluderer 150 enslige mindreårige asylsøkere, justert ned fra 200 i forrige prognose.

For 2019 justeres mulighetsrommet nedad til 1 800 asylsøkere, mens det oppad holdes uendret på 7 000 ordinære asylsøkere. Planleggingstallet for 2019 holdes uendret på 3 000 ordinære asylsøkere.

Vi gjør oppmerksom på at det er snakk om svært lave tall og at selv små endringer i ankomstene raskt vil få konsekvenser for prognosen. 

Begrunnelse for anslagene

I likhet med øvrige nordiske land har Norge opplevd en sterk nedgang i antall asylsøkere de siste årene. I 2017 kom det 2 294 ordinære asylsøkere til Norge, før flyktningkrisen i 2015 mottok Norge mellom 10 000 og 12 000 søknader i året.

Når vi nå nedjusterer mulighetsrommet for 2018 gjenspeiler det at antallet asylsøkere har holdt seg forholdsvis stabilt på et svært lavt nivå over lengre tid, og at antallet er lavere enn tidligere antatt. I tillegg er det besluttet å videreføre grensekontrollene på interne Schengen-grenser frem til november 2018. Vi legger derfor til grunn at mobiliteten nordover i Europa fortsatt vil være begrenset ut året, og at antallet asylsøkere til Norge vil holde seg lavt.

Mulighetsrommet forutsetter:

  • at EU-Tyrkia-overenskomsten består
  • ingen endring i policy på den russiske siden av Storskog
  • fortsatt effektive grensekontroller i Europa
  • at EUs og Italias tiltak for å få kontroll med migrasjonen på den sentrale middelhavsruten fortsatt vil begrense antallet migranter på ruten

Justeringen av mulighetsrommet for 2019 nedad til 1 800 asylsøkere gjenspeiler at bunnivået kan ligge lavere enn tidligere antatt, jf svært lave ankomsttall i 2017 og hittil i 2018. Oppad holdes mulighetsrommet uendret på 7 000.

Antallet asylsøkere til Norge påvirkes av en rekke faktorer som kan og vil endres over tid, så som forholdene i avsenderland, transittland, mottakerlands håndtering av migrasjonen og asylsøkernes egne preferanser. For å gjenspeile usikkerheten dette medfører i et lengre perspektiv har mulighetsrommet for 2019 et bredere spenn enn mulighetsrommet for 2018.

Mulighetsrommet for 2019 hviler i all hovedsak på de samme forutsetningene og usikkerhetsfaktorene som for 2018.

 

Fant du det du lette etter?