Forventninger om antall asylsøkere til Norge i 2018 og 2019 (anslag per desember 2017)


I 2017 søkte 3 546 personer om beskyttelse i Norge. Av disse var 1 252 søkere overført til Norge gjennom EUs relokaliseringsordning og 2 294 var ordinære asylsøkere. Antallet ordinære asylsøkere til Norge er historisk lavt.

Ordinære asylsøkere er asylsøkere som på egen hånd kommer til Norge og søker om beskyttelse ved eller etter innreise, tidligere kalt «spontane» asylsøkere. Barn født i Norge av asylsøkere som fortsatt har asylsøknad til behandling, får registrert med egen asylsøknad og inngår derfor i antallet ordinære asylsøkere. Overføringsflyktninger og personer som kommer til Norge gjennom EUs relokaliseringsordning faller utenfor.

Hvorfor blir det utarbeidet anslag på antall asylsøkere?

Som et ledd i plan- og budsjettprosessen lager utlendingsforvaltningen anslag over antall asylsøkere til Norge de kommende 12-24 månedene. Anslagene gjennomgås fire ganger årlig og baseres på tidligere ankomstbilde, tendenser i tiden og mulige påvirkningsfaktorer framover i tid. Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Politiets utlendingsenhet (PU), Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) og Utlendingsnemnda (UNE) deltar i arbeidet.
Anslagene omfatter et mulighetsrom og et planleggingstall. Mulighetsrommet er et bredt anslag over laveste og høyeste antall asylsøkere som vi antar vil søke om beskyttelse i Norge kommende to år. Mulighetsrommet vil følgelig omfatte flere mulige scenarioer. For å kunne planlegge kapasitet fremover og anslå budsjettbehov må utlendingsforvaltningen ha et konkret tall å ta utgangspunkt i. Planleggingstallet settes ut fra en det scenarioet vi anser er det mest sannsynlige 12-24 måneder fram i tid.
Vurderingene er basert på utviklingen frem til desember 2017 og den informasjonen som forelå på det tidspunktet.

Anslag over antall asylsøkere til Norge i 2018 og 2019

Forrige gjennomgang av migrasjonssituasjonen til Norge og Europa ble gjort i september 2017. Mulighetsrommet for 2018 ble da holdt uendret på 2 000 – 12 000 asylsøkere, mens planleggingstallet ble satt ned satt ned fra 6 000 til 3 000 asylsøkere. Etter en ny gjennomgang i desember 2017 settes mulighetsrommet for 2018 ned fra 2 000 – 12 000 til 2 000 – 5 000. Planleggingstallet på 3 000 holdes uendret.
2019 er langt frem og byr derfor også på mer usikkerhet. Vi anser det som mest sannsynlig at mulighetsrommet for 2019 vil være mellom 2 000 - 7 000 asylsøkere, med et planleggingstall på 3 000.
Vi anser det ikke som sannsynlig at vi vil se en nedgang i antall asylsøkere i 2018 og 2019, da antallet asylsøkere til Norge allerede ligger på et historisk lavt nivå.

Begrunnelse for anslagene

Bakgrunnen for at mulighetsrommet for 2018 justeres ned er hovedsakelig at grensekontrollene på interne Schengen-grenser ble videreført fra november 2017, og at usikkerheten for 2018 dermed minket. Dersom dagens grensekontroller på interne Schengen-grenser (for de landene som har innført det) ikke videreføres for hele 2018, antar vi at de aktuelle landene vil iverksette alternative tiltak i forbindelse med opphevelsen. Vi antar følgelig at mobiliteten i Europa fortsatt vil være begrenset i 2018, og at det lave ankomstnivået i Norge vil holde seg gjennom året.
For 2019 er bildet mer usikkert. Antall asylsøkere til Norge påvirkes av en rekke faktorer som kan og vil endres over tid, så som forholdene i avsenderland, transittland, mottakerlands håndtering av migrasjonen og asylsøkernes egne preferanser.
Et mulighetsrom på 2 000 – 7 000 asylsøkere til Norge i 2019, med et planleggingstall på 3 000, forutsetter at mobiliteten til og innad i Europa vil være begrenset også i 2019. Vi antar at det fortsatt vil være sterkt politisk fokus på å ha kontroll med grensene, og at europeiske myndigheter vil iverksette alternative tiltak dersom grensekontrollene på interne Schengen-grenser oppheves. Det lave anslaget forutsetter videre at grensekontrollene på Balkan og EU-Tyrkia-overenskomsten vil bestå, og at EUs og Italias tiltak for å få kontroll med migrasjonen på den sentrale middelhavsruten vil føre til at antallet migranter på denne ruten flater ut eller går ytterligere ned.
Vi gjør oppmerksom på at tallene er svært lave og at selv små endringer i ankomstene vil raskt få konsekvenser for prognosen.

Fant du det du lette etter?