Informasjonsnotat om asylsøkere fra Afghanistan (2015)


I 2015 kom det i alt 6 987 asylsøkere fra Afghanistan (579 søkere i 2014). Det var den nest største nasjonaliteten i 2015 (mot sjette plass i 2014). 49 % av søkerne er enslige mindreårige.

Søknader

I 2015 kom det i alt 6 987 asylsøkere fra  Afghanistan (579 søkere i 2014). Det var den nest største nasjonaliteten i 2015 (mot sjette plass i 2014). Av dem som søkte asyl var 5 237 menn og 627 kvinner (hovedpersoner) samt 1 123 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 3 424 enslige mindreårige asylsøkere – 3 375 gutter og 49 jenter. I alt 1 628 søkere kom over Storskog.

Asylanførsler

Mange anfører frykt for Taliban og andre væpnede grupper pga. egen eller familiemedlemmers tilknytning til myndighetene, internasjonale styrker og/eller organisasjoner. Mange enslige mindreårige anfører å frykte konsekvenser for å ha motsatt seg tvangsrekruttering eller arbeid for Taliban. Anførsler med bakgrunn i private konflikter er vanlige. En del anfører å stå i fare for reaksjoner etter å ha rømt fra tvangsekteskap eller for å ha giftet seg mot familiens ønske. Mange av disse anførslene relaterer seg til opphold i Iran.

En vesentlig andel enslige kvinner anfører mangel på mannlig nettverk i Afghanistan. Frykt for økonomisk motivert kidnapping og utpressing blir anført av noen. Noen få anfører å ha frafalt islam/konvertert, noe som for mange har skjedd etter at de forlot Afghanistan. En økende andel ressurssterke søkere frykter den generelle sikkerhetssituasjonen. Mange søkere som har kommet via Russland anfører private konflikter fra langt tilbake i tid/med utgangspunkt i borgerkrigstiden.

Dublin-behandling

Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 979 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 126 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 290 saker. 

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 1 295 personer) ble utfallet :

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): 236 personer (18,22 %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28 , 1. ledd litra b): 316 personer (24,40 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): 44 personer (3,40 %)
  • Begrenset tillatelse enslig mindreårig (utlf. § 8-8): 10 personer (0,77  %)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 689 personer (53,21 %)
  • 26 søknader ble trukket, 37 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for 5 enslige mindreårige) og 5 personer hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

For mange av distriktene mener UDI at utl § 28 første ledd bokstav b er til hinder for retur som følge av den generelle sikkerhetssituasjonen der. Henvisning til internflukt anses ikke som rimelig for enslige mindreårige dersom de ikke har forsvarlig omsorg i et sikkert/trygt område i AFG, og innvilges derfor tillatelse etter utl § 28 første ledd bokstav b.

For barnefamilier vil det som et utgangspunkt bare være rimelig å henvise til internflukt dersom familien har tilstrekkelig nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet. Enslige kvinner med medfølgende barn ble i all hovedsak innvilget beskyttelse. De fleste enslige menn fikk avslag, men noen få får innvilget beskyttelse. De tilhører en utsatt gruppe og er i tillegg profilerte slik at internflukt ikke anses trygt.

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

49 % av søkerne er enslige mindreårige. De voksne består særlig av enslige menn, men også av en god del enslige kvinner med/uten barn, samt hele barnefamilier. Mange enslige kvinner anfører at deres ektemenn er i Hellas eller er forsvunnet på reisen. Mange opplyser å ha lite familie eller slekt i Afghanistan. Det er en økende andel resurssterke eldre mennesker. Også en økende andel som tidligere har fått avslag på søknad om familieinnvandring, eller er 2. gangs asylsøkere.

Hovedsakelig kommer søkerne fra sentrale og østlige deler av Afghanistan, men mange har hatt lengre opphold i Iran eller Pakistan. En god del søkere er født og oppvokst i Iran og har aldri vært i Afghanistan. Mange har lite skolegang. En vesentlig andel anfører å ha psykiske problemer/traumer av ulike årsaker.

Figur: Asylsøkere fra Afghanistan per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Fant du det du lette etter?