Informasjonsnotat om asylsøkere fra Eritrea (2015)


I 2015 kom det i alt 2 947 asylsøkere fra Eritrea (2 882 søkere i 2014). Det var den fjerde største nasjonaliteten i 2015 (mot første plass i 2014). Felles for så godt som alle er at de søker beskyttelse fra myndighetene.

Søknader

I 2015 kom det i alt 2 947 asylsøkere fra Eritrea (2 882 søkere i 2014). Det var den fjerde største nasjonaliteten i 2015 (mot første plass i 2014). Av dem som søkte asyl var 2 045 menn og 745 kvinner (hovedpersoner) samt 157 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 717 enslige mindreårige asylsøkere – 544 gutter og 173 jenter.

Asylanførsler

Flertallet anfører at de har desertert eller unndratt seg nasjonaltjeneste. Noen oppgir at de, kombinert med at de har desertert, har opplevd forfølgelse fra myndighetene på grunn av religion, politiske holdninger og/eller kjønn (kvinne). En del søkere anfører forfølgelse basert på disse grunnene selv om de ikke er innrullert i nasjonaltjenesten. En del søkere anfører problemer i kraft av å være nære familiemedlemmer til desertører/unndragere fra nasjonaltjenesten. En annen søkergruppe anfører fare for kjønnslemlestelse.

Dublin-behandling

Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende 404 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 63 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 117 saker.

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 2 883 personer) ble utfallet:

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): 2 599 personer (90,15 %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28 , 1. ledd litra b): en person (0,03 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): 15 personer (0,52 %)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 268 personer (9,30 %)
  • 4 søknader ble trukket, 12 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for 2 enslige mindreårige) og en person hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

Søkere som har desertert eller unndratt seg militærtjeneste innvilges beskyttelse etter utl § 28 første ledd bokstav a, jf annet ledd, jf utl § 30 første ledd bokstav e. Søkere som har reist ulovlig ut av Eritrea, og som var mellom 8-47/57 (kvinner/menn) år på utreisetidspunktet, kan bli ansett som unndragere av eritreiske myndigheter, og innvilges beskyttelse etter utl § 28 første ledd bokstav a, jf. annet ledd, jf utl § 30 første ledd bokstav e. Søkere som risikerer forfølgelse fordi de har kommet med regimekritikk, eller hvor myndighetene har tillagt dem en regimekritisk holdning, innvilges beskyttelse etter utl § 28 første ledd bokstav a, jf annet ledd, jf utl § 30 første ledd bokstav e.

Pinsevenner og andre religiøse minoriteter innvilges beskyttelse etter utl § 28 første ledd bokstav a, jf annet ledd, jf utl 30 § første ledd bokstav b. Familiemedlemmer til desertører/unndragere fra nasjonaltjenesten som risikerer forfølgelse innvilges beskyttelse etter utl § 28 første ledd bokstav a, jf annet ledd, jf utl § 30 første ledd bokstav d. En del søkere innvilges beskyttelse etter utl § 28 1 a, jf annet ledd, jf utl § 30 første ledd bokstav d, på grunn av fare for kjønnslemlestelse og annen kjønnsrelatert forfølgelse.

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

Store variasjoner i søkergruppen når det gjelder alder og kjønn. Felles for så godt som alle er at de søker beskyttelse fra myndighetene. I 2015 har det vært en økning i antallet enslige mindreårige søkere. 

Figur: Asylsøkere fra Eritrea per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Fant du det du lette etter?