Informasjonsnotat om asylsøkere fra Etiopia (2015)


I 2015 kom det i alt 681 asylsøkere fra Etiopia (375 søkere i 2014). Det var den syvende største nasjonaliteten i 2015 (samme plass som i 2014). De fleste søker beskyttelse mot myndighetene.

Søknader

I 2015 kom det i alt 681 asylsøkere fra Etiopia (375 søkere i 2014). Det var den syvende største nasjonaliteten i 2015 (samme plass som i 2014). Av dem som søkte asyl var 456 menn og 169 kvinner (hovedpersoner) samt 56 medfølgende barn. Blant hovedpersonene var det 144 enslige mindreårige asylsøkere – 125 gutter og 19 jenter.

Asylanførsler

Primært anføres risiko for forfølgelse fordi myndighetene mistenker søkeren, eller en som denne står i relasjon til, for å være politisk opposisjonell. Den politiske aktiviteten som utløser risiko for forfølgelse anføres både knyttet til lovlige politiske partier, forbudte organisasjoner eller annen aktivitet som kan oppfattes som myndighetskritisk. Varierende grad av faktisk politisk aktivitet, men det vises til forfølgerens (myndighetenes) perspektiv.

Mindre grad av anførsler knyttet til kjønnsrelatert forfølgelse isolert sett, men en del kvinner anfører seksuelle overgrep fra myndighetspersoner som ledd i politisk forfølgelse. Familier med små barn eller som får pikebarn her i Norge anfører også i en del tilfeller risiko for kjønnslemlestelse ved retur til Etiopia.

Dublin-behandling

Direktoratet har sendt anmodninger vedrørende  68 personer om tilbaketakelse/overtakelse til annen Dublin-stat. Vi har i samme periode mottatt 33 anmodninger fra utlandet. Det er i perioden fattet vedtak om retur til annen Dublinstat i 42 saker.

Vedtak

Av de vedtak som ble fattet i 2015 (for 325 personer) ble utfallet :

  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28, 1. ledd litra a): 202 personer (62,15 %)
  • Innvilget beskyttelse (utl. § 28 , 1. ledd litra b): en person (0,31 %)
  • Innvilget opphold på humanitært grunnlag (utl. § 38): 10 personer (3,08 %)
  • Begrenset tillatelse enslig mindreårig (utlf. § 8-8): 2 personer (0,61 %)
  • Avslag (inkl. Dublin, første asylland, POK, trygt 3. land): 110 personer (33,85 %)
  • En søknad ble trukket, 4 saker ble henlagt (herav fattet vedtak for en enslig mindreårig) og ingen hadde søkt asyl fra utlandet.

Beskyttelsesbehovet

Beskyttelse gis primært til personer som sannsynliggjør fremtidig forfølgelsesrisiko pga konvensjonsgrunnene ”politisk tilhørighet” eller ”spesiell sosial gruppe” (kjønnsrelatert forfølgelse). Det er sjeldent at søkere har krav på beskyttelse etter utl. § 28, 1 ledd litra b uten at det foreligger konvensjonstilknytting.

I noen få tilfeller ble det innvilget tillatelse etter utl § 38 etter en konkret samlet vurdering. Det er gitt avslag hovedsakelig i saker der det ikke er sannsynliggjort at det foreligger fremtidig forfølgelsesrisiko eller i saker hvor UDI ikke har lagt til grunn søkerens anførsler.

Spesielle særegenheter med asylsøkergruppa

De fleste søker beskyttelse mot myndighetene. Sammenlignet med tidligere år har den mannlige delen av søkergruppen økt markant. De siste 3-4 årene har det kommet mange etniske somaliere fra region 5, Somali regionen, i Etiopia sammenlignet med tidligere år. Flertallet i søkergruppen er i dag enten etnisk somali eller etnisk oromo.

Figur: Asylsøkere fra Etiopia per måned i 2015

Linjediagrammet viser ankomster av asylsøkere fra januar til desember 2015. Det viser hovedpersoner, medfølgende barn og totalt.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?