Hva gjorde UDI i 2015?


I 2015 behandlet UDI til sammen 99 400 saker.

Tallet på behandlede saker har vært relativt stabilt de siste tre årene, men vi behandlet betydelig flere saker om familieinnvandring, beskyttelse og utvisning i 2015 sammenlignet med året før. Familieinnvandring, med over 21 600 behandlede søknader, var den klart største sakstypen i 2015.

Figur: Saker behandlet i UDI i 2015 

Søylediagram som viser fordelingen av sakene UDI behandlet i 2015 i synkende rekkefølge fra venstre mot høyre: familieinnvandring: 21 640, statsborgerskap 14 521,  beskyttelse 14 433, arbeid 13 912, utvisning 10 624, visum 4 333, andre saker 3 784, permanent opphold 3 563, reisedokumenter 2 956

Ubehandlede saker

Ved utgangen av 2015 hadde UDI totalt 55 700 ubehandlede saker. Det er 20 700 flere enn ved utgangen av 2014. Det er særlig antall ubehandlede asylsøknader som har økt, fra 4 500 ved utgangen av 2014 til 24 000 ved utgangen av 2015. Dette skyldes den kraftige økningen i antall asylsøkere til Norge høsten 2015.

Vi hadde få ubehandlede søknader om visum, arbeid og utdanning. Antall ubehandlede utvisningssaker gikk ned fra 3 900 ved utgangen av 2014 til 2 400 ved utgangen av 2015.

Figur: Ubehandlede saker per 31.12.2015

Søylediagram som viser fordelingen av ubehandlede saker i UDI ved utgangen av 2015 i synkende rekkefølge fra venstre mot høyre: Asyl 23 990, familieinnvandring 12 225, statsborgerskap 9 800, permanenet 2 419, utvisning 2 374, andre saker 2 115, reisedokument 1 400, visum 491, arbeid 489, utdanning 378

Asylmottak

UDI har ansvar for at asylsøkerne får tilbud om et sted å bo. På grunn av det rekordhøye antallet asylsøkere til Norge i 2015, 31 145 søkere, skjedde det store endringer i mottakssystemet. I løpet av høsten ble et stort antall plasser for innkvartering av asylsøkere opprettet, og en stor del av disse var midlertidige mottak / akuttinnkvartering. Ved utgangen av 2015 hadde vi om lag 44 400 mottaksplasser fordelt på 165 mottak og nesten 100 midlertidige akuttinnkvarteringssteder. Disse var fordelt på 170 kommuner og 105 driftsoperatører. Dette innebærer mer enn en fordobling på antallet plasser i løpet av 2015.

Assistert retur

Personer som får avslag på asylsøknaden sin, må forlate Norge. I 2015 bistod vi 1 200 personer med å returnere til hjemlandet sitt gjennom ordningen med assistert retur med International Organization for Migration (IOM).

Brukerservice

I 2015 svarte vi på 176 200 telefonhenvendelser og 31 000 e-poster fra brukere. Vi svarte også på 8 100 supportforespørsler til Søknad på nett.

For å gi bedre forutsigbarhet for brukerne våre, har vi utviklet en ny guide for saksbehandlingstider på udi.no. Der får man nå mer nyansert informasjon om saksbehandlingstid for de fleste sakstyper ut fra hvilken tillatelse brukeren har søkt på, og hvor det er søkt fra. I 2015 har vi også jobbet mye med å forbedre tjenestene våre på tvers av utlendingsforvaltningen, i og med at søkerne må forholde seg til flere etater gjennom søknadsprosessen. De store asylankomstene vil prege organisasjonen i tiden fremover, og å sikre god informasjon og forutsigbarhet for brukerne kan bli utfordrende. 

Fant du det du lette etter?