Hvem bodde i mottakene?


Personer som søker om asyl i Norge, har rett på et innkvarteringstilbud. De som har fått endelig avslag på en søknad om beskyttelse, kan få tilbud om innkvartering mens de venter på å reise ut.

UDI inngår vanligvis kontrakter med ulike aktører (driftsoperatører) om å drive statlige mottak for asylsøkere.

Tilbudet man får på mottak, skal være nøkternt, men forsvarlig, og dekke beboernes grunnleggende behov og den enkeltes behov for trygghet. For å sikre dette, stilles det omfattende krav til innhold og drift av asylmottak.

Store endringer i løpet av året

Figur: Antallet beboere i mottak ved utgangen av hver måned i 2015

Søylediagram som viser antallet beboere i mottak ved utgangen av hver måned. hver søyle viser antallet for den aktuelle måneden som bodde på akutt innkvarteringssted, ordinært mottak, mottak eller avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere, transittmottak, transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere og tilrettelagte avdelinger.

 

I 2015 kom det svært mange asylsøkere til Norge, og antallet beboere i mottak økte betydelig, fra om lag 14 400 ved årets begynnelse til om lag 30 200 ved årets slutt. Frem til slutten av april og begynnelsen av mai gikk antallet beboere i mottak svakt ned. I august var antallet på nivå med årets start, og i månedene september til november økte mottaksbefolkningen med opp mot 17 000 personer. Den største økningen var i oktober med nær 7 000 personer. Ved utgangen av november var det nær 32 000 beboere i mottak, før antallet sank noe i desember da asylankomstene igjen gikk ned.

Mottakskapasiteten er ikke tilpasset slike raske og kraftige endringer i antall asylsøkere, og UDI arbeidet høsten 2015 intensivt med å etablere nok innkvarteringsplasser til alle som kom. Fra september ble det nødvendig å ta i bruk midlertidige løsninger, såkalte akutte innkvarteringssteder. Akuttinnkvartering ble etablert i blant annet hoteller, konferanse- og feriesentre, i tillegg til at det ble etablert enkelte større mottak, der lokalene ble bygget om for å kunne brukes som boløsninger.

Det har også skjedd en endring i sammensetningen av beboerne, både når det gjelder alder, statsborgerskap og asylstatus. Ved årets begynnelse var det 19 prosent barn, mens andelen ved årets slutt var på hele 30 prosent. Det er særlig aldersgruppen 11‑17 år som har økt.

Figur: Aldersfordeling i mottakene ved utgangen av året, 2015

Kakediagram som viser aldersfordelingen på de som bodde i mottak ved utgangen av året 2015. Under 6 år (9 %), 6-10 år (4 %), 11-17 år (6 %), voksne (81%)

Den største gruppen beboere i begynnelsen av 2015 var fra Eritrea, men denne gruppen ble redusert med 13 prosent gjennom året. Antallet beboere fra Syria økte med 455 prosent og de utgjør nå den største gruppen. De tre største nasjonalitetene ved utgangen av året (syrere, afghanere og eritreere) utgjør 63 prosent av det totale antallet beboere.

Figur: Beboere i mottak ved utgangen av året, ni største nasjonaliteter, 2015

Søylediagram som viser beboere i mottakene ved utgangen av fordelt etter de ni største landene. Syria (9 500), Afghanistan (5 976), Eritrea (3 588), Irak (2 950), Iran (1 598), Etiopia (1 386), Statsløs (1 222), Somalia (972), Sudan (726) Andre (2 281)

Hvor i søknadsprosessen var beboerne?

Andel og antall personer i mottakene som har en oppholdstillatelse, har gått ned. Ved slutten av året bodde det 3 300 personer i mottak med en oppholdstillatelse som ventet på bosetting i en kommune.

Ved utgangen av året bodde det 3 000 personer i mottak med endelig avslag på søknad om beskyttelse. De har dermed plikt til å forlate Norge.

Antall og andel som har en sak til behandling og venter på vedtak er økt betydelig, fra 4 200 personer (29 prosent av mottaksbeboere) til 21 900 (73 prosent av mottaksbeboere).

Figur: Beboere i mottak ved utgangen av året, etter status for søknaden deres, 2015

Kakediagram som viser fordelingen for beboere i mottakene etter status i søknaden.  Med tillatelse, skal bosettes (11%), Med tillatelse, skal ikke bosettes (2%), Med søknad til behandling i UDI (73 %), Med avslag til klagebehandling (3 %), Henlagt/trukket/annet (1 %),  Med utreiseplikt (10 %)

 

Staistikktabeller

Alle årstallene for 2015

Fant du det du lette etter?