Hvem fikk oppholdstillatelse i Norge?


Personer fra land utenfor EØS-området må ha oppholdstillatelse for å bo og arbeide i Norge.

Totalt fikk 35 400 personer fikk oppholdstillatelse i 2015, mot 33 300 i 2014. I 2015 var det flere som fikk familieinnvandring og beskyttelse, mens det var færre som fikk arbeidstillatelse og utdanningstillatelse.

Familieinnvandring

I 2015, som i 2014, utgjorde de som søkte om familieinnvandring den største gruppen, med 35 prosent av tillatelsene. 12 600 personer fikk tillatelse til å bo sammen med familie i Norge. Det er en økning på 1 500 personer sammenlignet med året før.

Beskyttelse

8 800 personer fikk beskyttelse i 2015. Denne gruppen utgjør en fjerdedel av oppholdstillatelsene. Blant disse var 6 300 asylsøkere og 2 500 overføringsflyktninger. Antallet som har fått beskyttelse, har gått opp med 34 prosent fra 6 600 i 2014. 

Arbeid

Den tredje største gruppen kom for å arbeide. De 7 700 personene som fikk arbeidstillatelse i 2015, utgjorde 22 prosent av alle oppholdstillatelsene. 800 færre fikk en arbeidstillatelse i 2015 enn i 2014.

Utdanning

6 300 personer fikk en utdanningstillatelse i 2015, hvorav 1 300 tillatelser ble gitt til au pairer. I 2014 fikk 7 100 personer en utdanningstillatelse. Utdanningstillatelsene utgjorde 18 prosent av alle oppholdstillatelsene i 2015.

Figur: Innvilgede oppholdstillatelser fordelt etter søknadstype, 2015

 Kakediagram som viser fordelingen mellom innvilgede oppholdstillatelser: Utdanning 18%, familie 35 %, beskyttelse 25 %, arbeid 22 %

Figur: Innvilgede oppholdstillatelser i 2015, de 12 største landene

 

Søylediagram som viser de 12 største landene for innvilgede oppholdstillatelser i 2015. Søylene er i synkende rekkefølge fra venstre mot høyre og viser hvilke type tillatelser som er gitt.  Syria: beskyttelse (3 597), arbeid (6), utdanning (6), familie (647), Eritrea: beskyttelse (2625), utdanning (1), familie (647), Eritrea: beskyttelse (2 625), utdanning (1), familie (916), Filippinene: arbeid (434), utdanning (1719), familie (1 157), India:  arbeid (1 384), utdanning (179), familie (875), USA: arbeid (645), utdanning (471), familie (470), Somalia: beskyttelse (190), arbeid (1), utdanning (1), familie (1 386), Kina: beskyttelse (38), arbeid (471), utdanning (562), familie (394), Afghanistan beskyttelse (955), arbeid (2), utdanning (4), familie (280), Thailand: arbeid (156), utdanning (74), familie (973), Ukraina: beskyttelse (1), arbeid (618), utdanning (298), familie (281), Vietnam: beskyttelse (1), arbeid (980), utdanning (82), familie (132), Russland: beskyttelse (13), arbeid (336), utdanning (331), familie (415)

Figuren ovenfor viser hvilke nasjonaliteter som fikk flest oppholdstillatelser i Norge i 2015.

De to største gruppene var fra Syriere og Eritreere, med henholdsvis 4 300 og 3 500 tillatelser. Av de som kom fra Syria, fikk 85 prosent beskyttelse og 15 prosent familieinnvandring. I gruppen fra Eritrea fikk 74 prosent beskyttelse og 26 prosent familieinnvandring. Til sammenligning var det betydelig færre, 2 500 fra Syria og 2 600 fra Eritrea, som fikk tillatelser i 2014.

Filippinene var den tredje største gruppen blant de som fikk oppholdstillatelse i Norge i 2015. 3 300 filippinere fikk tillatelser. Det er 600 færre enn i 2014 da filippinere var den klart største gruppen. Av de som kom fra Filippinene, var det like mange som fikk tillatelse som au pair som det var personer som fikk oppholdstillatelse til familieinnvandring (om lag 1 200 personer i hver kategori).

Den fjerde største gruppen, med 2 400 tillatelser, var fra India. Nesten 60 prosent av de indiske borgerne som fikk en tillatelse, kom for å arbeide. 

EØS-borgere

Til sammen valgte 41 300 EØS-borgere å registrere seg for å oppholde seg i Norge i over tre måneder. 64 prosent av disse registrerte seg for å arbeide, 23 prosent for å bo sammen med familie og 12 prosent registrerte seg for å studere.

Figur: EØS-registreringer, 2015

Kakediagram som viser den prosentvise fordelingen mellom grunner til at EØS-borgere har registrert seg: arbeid (64 %), familie (23 %), utdanning (12 %), egne midler (1%)

Det totale antallet registreringer av EØS-borgere falt med om lag 18 prosent (9 100 personer) fra 2014 til 2015, men landfordelingen var omtrent det samme.

Figur: EØS-registreringer, de sju største landene, 2015

Søylediagram som viser de sju største landene for EØS-registreringer. Polen: 13 011, Litauen: 5457, Tyskland: 2 928, Romania: 2 801, Spania: 2 048, Frankrike: 1 552, Storbritannia: 1 497

Med 13 000 EØS-registreringene, det vil si 31 prosent av alle registreringene, var Polen det landet med flest registreringer i Norge. Deretter fulgte Litauen med 5 500, Tyskland med 2 900 og Romania med 2 800 registreringer.

Statistikktabeller

Alle årstallene for 2015 

Fant du det du lette etter?