Hvem kom som enslige mindreårige asylsøkere?


5 300 personer som søkte om beskyttelse i 2015 oppga at de var enslige mindreårige. Dette er det høyeste antallet enslige mindreårige søkere i Norge noen gang.

Antallet enslige mindreårige asylsøkere begynte å stige fra mai, og fra august var det en kraftig økning frem til og med november. Antallet gikk imidlertid betydelig ned igjen i desember. 

Figur: Enslige mindreårige asylsøkere i 2015

Kurvediagram som viser utviklingen i antall enslige mindreårige asylsøkere i 2015 for Afghanistan, Eritrea, Syria og andre land. Kurven for Afghanistan viser en økning fra mai og en kraftig oppgang fra september til november, før den synker igjen.

To tredjedeler fra Afghanistan

Det er først og fremst søkere fra Afghanistan som kommer som enslige mindreårige. Av de som søkte og oppga at de var enslige mindreårige, var 65 prosent fra Afghanistan. I sommer var det også en økning i søkere fra Eritrea, og 14 prosent oppga at de var herfra.  Det er også en del søkere fra Syria.

Figur: Enslige mindreårige asylsøkere i 2015, ni største nasjonaliteter

Søylediagram som viser fordelingen av enslige mindreårige asylsøkere i 2015 etter nasjonalitet. Afghanistan (3 424), Eritrea (717), Syria (537), Somalia (144), Etiopia (144), Irak (75), Statsløs (50), Iran (40), Pakistan (29), Andre land (137)

Andelen enslige mindreårige av totalt antall asylsøkere i 2015 var på 17 prosent. Andelen varierer en del ut fra hvilke land søkerne kommer fra. Om lag halvparten av asylsøkerne fra Afghanistan oppga at de var enslige mindreårige. For søkere fra Eritrea, Etiopia og Somalia lå andelen på mellom 21 og 26 prosent, mens tilsvarende for Syria var 5 prosent. For Irak og Iran var den kun på 3 prosent.

Nesten ingen jenter

Bare åtte prosent av asylsøkerne som oppga at de var enslig mindreårige, var jenter. Det kom klart flest jenter fra Eritrea (175). Her fra var jenteandelen på 24 prosent. Det kom også en del jenter fra Syria (80), mens andelen jenter var høyest fra Somalia (29 prosent).

Fra Afghanistan var 99 prosent gutter. Det var bare 50 av de 3 400 enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan som var jenter.

Figur: Enslige mindreårige asylsøkere i 2015 etter kjønn, fem største nasjonaliteter

Søylediagram som viser fordelingen mellom jenter og gutter blant enslige mindreårige asylsøkere for 2015 for Afghanistan, Eritrea, Syria, Etiopia, Somalia og Andre land.

Yngre enn tidligere år

De fleste som søker asyl som enslige mindreårige, oppgir at de er mellom 15 og 17 år. I 2015 var imidlertid andelen som oppga å være under 15 år høyere sammenlignet med 2014. I 2015 var andelen på 21 prosent, mens den var på 15 prosent i 2014.

Flest unge var det fra Afghanistan og Syria. Herfra var 25 prosent under 15 år. Fra Eritrea og Somalia var det kun henholdsvis 7 og 8 prosent som oppga å være under 15 år.

Figur: Enslige mindreårige asylsøkere i 2015, fordelt på alder

Søylediagram som viser aldersfordelingen blant enslige mindreårige asylsøkere i 2015. Under 8 år: (22) 8 (11), 9 (19), 10 (26), 11 (35), 12 (133), 13 (244), 14 (612), 15 (1 712), 16 (780), 18 (128), 19 (21), 20 (63), 21 år og eldre (10)

 

Statistikktabeller

Alle årstallene for 2015

Fant du det du lette etter?