Hvor mange søkte om beskyttelse?


I 2015 mottok Norge 31 145 søknader om beskyttelse. Dette er det høyeste antallet søknader Norge har mottatt på ett år.

Til sammenligning kom det 11 480 søkere i 2014. Det høyeste antallet søkere Norge hadde mottatt på ett år tidligere, var i 2002 da vi mottok 17 480 søknader.

Figur: Antall asylsøknader, 1986-2015

Et kurvediagram som viser utviklingen i antallet asylsøkere fra 1986 til 2015. År med høye ankomster (mellom 12 000 og 18 000) har vært 1993, 2002 og 2009 før 2015, hvor det kom 31 145

I de tre første månedene av 2015 var antallet asylsøkere lavere enn på samme tid i 2014. I mai var det en økning, først og fremst knyttet til søkere fra Eritrea og enslige mindreårige fra Afghanistan. Økningen var likevel ikke høyere enn hva en normal sesongvariasjon skulle tilsi. Det var først i august at antallet søkere begynte å bli høyere enn normalt. I månedene mai, juni og juli søkte det i snitt rundt 280 personer om beskyttelse i uken. I august økte det til over 500 i uken, og på det høyeste i november søkte rundt 2 500 personer om beskyttelse i uken.

Ved utgangen av november hadde antallet søkere gått tilbake til under 100 søkere per dag, og i løpet av desember var antallet søkere igjen på et normalt nivå for årstiden, 20–30 søkere per dag. Figuren under viser utviklingen i antall asylsøkere per uke i 2015 fordelt på de største landene. 

Figur: Asylsøkere per uke i 2015

Arealdiagram som viser utviklingen i antallet asylsøkere per uke i 2015, fordelt etter landet asylsøkerne kom fra: Syria, Afghanistan, Irak, Eritrea og Andre. Figuren viser hvordan antallet økte kraftig fra uke 32, før det sank  igjen i uke 49.

Flest søkere fra Syria

Søkere fra Syria var den største gruppen, med over 10 500 søknader, etterfulgt av afghanere (7 000), irakere (3 000) og eritreere (2 900).

Mange barn

Totalt kom det 10 300 barn. Halvparten av disse oppga at de kom uten foreldre eller noen med foreldreansvar. Det kom flest barn fra Afghanistan, men i gruppen under 12 år kom det flest fra Syria. Mange av de som kom fra Afghanistan, var enslige mindreårige, mens de fleste fra Syria kom i følge med foreldrene sine.

Av alle som søkte om beskyttelse i 2015, var en tredjedel barn under 18 år. Dette er en klar økning sammenlignet med 2014. Da var bare hver femte søker barn. Dette skyldes delvis at det kommer mange enslige mindreårige, men det har også vært en økning i antall barnefamilier sammenlignet med 2014.

Figur: Asylsøkere fordelt på aldersgrupper i 2015, fem største land

Søylediagram som viser aldersfordelingen blant asylsøkerne i 2015, for Afghanistan, Syria, Eritrea, Irak, statsløse og andre land.  Blant søkerne fra Afghanistan er størsteparten av asylsøkerne i aldersgruppen 13-17 år

Få kvinner

Figur: Asylsøkere i 2015 fordelt på kjønn og barn eller voksen

Kakediagram som viser fordelingen av kjønn og barn og voksne blant asylsøkere i 2015. Menn: 52 %, Gutter: 25 %, Kvinner: 15 %, Jenter 8 %

Over halvparten av de som søkte om beskyttelse i 2015, var menn (16 300 asylsøkere). Det var langt færre kvinner som søkte asyl (4 600). Denne gruppen utgjorde 15 prosent av de som søkte om beskyttelse.  En tredjedel av asylsøkere var barn.

Flere familier

Seks av ti av de som søkte om beskyttelse i 2015, reiste ikke sammen med andre familiemedlemmer. 29 prosent var barn og voksne som tilhørte en barnefamilie, en økning fra 23 prosent i 2014.

Figur: Asylsøkere i 2015, andel enslige og i familie

Kakediagram som viser familierelasjonen for asylsøkere i 2015. Enslige mindreårige: 17%, Medfølgende barn: 16 %, Voksne i barnefamile: 13 %, Enslige voksne: 46 %, Familie uten barn: 6 %, voksen i ukjent familierelasjon: 2 %

Storskog

Tidligere har det ikke vært mange som har kommet over grensen fra Russland til Norge ved Storskog i Finnmark for å søke beskyttelse. I 2015 var det imidlertid en kraftig økning i antallet asylsøkere som kom den veien. I hele 2015 kom det 5 500 personer over den russisk-norske grensen for å søke beskyttelse.

De fleste kom i oktober og november. I det første halvåret i 2015 registrerte vi kun 40 søknader fra personer som kom over Storskog, mens det i oktober var 2 220 og i november 2 700 søknader. Den 20. november kom regjeringen med en ny instruks som innebar at alle som kom fra Russland med lovlig opphold der, ikke skulle få realitetsbehandlet søknaden sin i Norge. Etter 29. november er det ikke registret noen asylsøkere over Storskog.   

Til å begynne med oppga de fleste at de var syriske statsborgere, men i november endret dette seg, og det kom flere afghanere. Vi så også at det kom en del andre nasjonaliteter som det vanligvis ikke kommer så mange asylsøkere fra, blant annet kom det mange fra Egypt og Pakistan.

Arealdiagram som viser utviklingen i antallet asylsøkere som har kommet over Storskog per måned i 2015 for Syria, Afghanistan, Irak, statsløse, Iran og andre land. Figuren viser en kraftig økning i september og en kraftig nedgang i desember.

Statistikktabeller

Alle årstallene for 2015

Fant du det du lette etter?