Hvem kom for å bo sammen med familien?


Familieinnvandring utgjorde klart størsteparten av den regulerte innvandringen til Norge i 2016. 

Til sammen fikk 15 600 personer tillatelse til å bo sammen med et familiemedlem i Norge. Sammenlignet med året før var dette en økning på 20 prosent. Samtidig var det en liten nedgang i antall søknader om familiegjenforening. Årsaken til økningen i antall tillatelser skyldes at UDI bygget ned restansene, ikke at antall søknader økte.

I likhet med året før var om lag halvparten av dem som fikk tillatelse ektefeller, samboere eller partnere til personen de ønsket å bo sammen med. Litt over en tredjedel var barn som kom for å bo sammen med foreldrene sine. 

Hvem og hvor mange søkte?

Antall søknader om familiegjenforening i 2016 var omtrent det samme som i 2015. Mens det kom vesentlig flere søknader fra Syria i 2016 enn årene før, var det en tydelig nedgang i søknader fra Somalia. Fra 2012 til og med 2014 var det om lag dobbelt så mange søknader om familiegjenforening fra Somalia som i 2016. Dette skyldes at det har vært en jevn nedgang i antall personer fra Somalia som har fått beskyttelse.

Det kom også færre søknader om familiegjenforening fra India og Kina i 2016 enn årene før. Dette skyldes at de fleste søkerne fra disse landene var familiemedlemmer til personer med arbeidstillatelse, og at det har vært en jevn nedgang i antall personer som har fått innvilget arbeidstillatelse de siste tre årene.

Oppholdsgrunnlaget til familiemedlemmet i Norge

5 600 personer var familiemedlemmer til en norsk eller nordisk statsborger. 2 100 personer var familiemedlemmer til personer med arbeidstillatelse i Norge, og 4 400 personer var familiemedlemmer til personer som hadde beskyttelse i Norge.

På grunn av de høye asylankomstene høsten 2015 var det nesten dobbelt så mange familiemedlemmer som hadde beskyttelse i Norge i 2016 sammenlignet med året før. De aller fleste av disse var fra Syria.

Figur: Familieinnvandringstillatelser etter oppholdsgrunnlaget til familiemedlemmet i Norge, 2016

Kakediagram som viser fordelingen familieinnvandringstillatelser i 2016 etter familiemedlemmet i Norge sitt oppholdsgrunnlag: Norsk/nordisk 34 %, flukt, 22 %, arbeid 19 %, permanent oppholdstillatelse 14 %, familie 5 %, utdanning 3 %, andre 3 %

Hvor kom de fra?

Den største gruppen familiegjenforente var fra Syria. 2 000 syrere fikk en familieinnvandringstillatelse i 2016, over tre ganger så mange som i 2015. Over 90 prosent av disse var familiemedlemmer til syrere som kom til Norge som flyktninger, og nærmere 70 prosent var barn. Andre store familieinnvandringsland var Eritrea med 1 500, Thailand med 1 300, Filippinene med 1 100 og Somalia med 950 personer.

Nesten alle søkerne fra Eritrea var familiemedlemmer til personer som kom til Norge som flyktninger. Det samme gjaldt søkerne fra Somalia. Over 60 prosent av de som familieinnvandret fra Thailand og Filippinene var kvinner som var gift med norske borgere.

Figur: Antall familieinnvandringstillatelser, sju største land i 2016

 

Søylediagram som viser antall familieinnvandringstillatelse for de sju største land i 2016. Søylene er i synkende rekkefølge fra venstre mot høyre: Syria 2059, Eritrea 1534, Thailand 1342, Filippinene 1171, Somalia 956, India 937, statsløs 446

Hvor stor andel fikk innvilget søknaden sin?

Innvilgelsesprosenten i familieinnvandringssaker varierer med oppholdsgrunnlaget til personen som bor i Norge. Blant familiemedlemmer til personer som hadde tillatelse for å arbeide, fikk 98 prosent innvilget søknaden. Det er fordi inntektskravet nesten alltid er oppfylt i disse sakene.

Andelen innvilgelser var 79 prosent for søkere der familiemedlemmet i Norge hadde flyktningstatus. I saker der familiemedlemmet i Norge hadde fått opphold på humanitært grunnlag, fikk 51 prosent innvilget tillatelse. I slike saker er det ikke mulig å gjøre unntak for inntektskravet. 75 prosent fikk innvilget søknaden sin i saker der familiemedlemmet i Norge var norsk eller nordisk borger.

EØS-registreringer

I tillegg til personer som fikk en familieinnvandringstillatelse, registrerte 7 400 EØS-borgere seg for å bo sammen med familiemedlemmer i Norge. Dette er en nedgang på 20 prosent sammenlignet med året før. De største nasjonalitetene var Polen med 2 700 personer og Litauen med 1 100 personer. Det var også 1 200 personer fra land utenfor EØS-området som registrerte seg for å bo sammen med et familiemedlem som var EØS-borger.