Asylmottak Fritidsaktivitetar og frivillig innsats


Alle mottaka tilbyr ulike fritidsaktivitetar, og bebuarane organiserer også fleire aktivitetar sjølv. Mange av bebuarane deltek også i frivillig arbeid i mottaket.

Asylmottaka samarbeider ofte med det lokale idrettslaget, og andre lokale lag og foreiningar. Det er mange av bebuarane som vel å delta i aktivitetar for barn, for eksempel leksehjelp. Då får barna hjelp med skulen og dei frivillige får vere med i eit sosialt nettverk.