Asylmottak Norskopplæring og skulegang


Vaksne asylsøkjarar har krav på norskopplæring, og målet er at dei skal lære seg nok norsk til å klare seg mest mogleg på eiga hand. Barn og unge som sannsynlegvis vil bli verande i mottaket i meir enn tre månader, har rett og plikt til grunnskuleopplæring.

Ungdommar mellom 16 og 18 år har rett til undervisning i norsk og samfunnsfag og kan også ha rett til undervisning i grunnskulefag.