Helseinformasjonsfilmar


UDI har fått laget ei rekkje filmar om ulike helseproblemstillingar for asylsøkjarar. . Desse filmane blir vanlegvis brukte i informasjonsarbeid i asylmottak. Dei kan også vere nyttige i andre samanhengar.