Asylmottak Opprette, endre eller avvikle mottak


UDI skal sørgje for at Noreg har eit fleksibelt mottaksapparat som til kvar tid kan ta imot eit varierande tal flyktningar og asylsøkjarar, og leggje til rette for ulike gruppesamansetningar og individuelle behov.

Asylmottaka blir drivne av kommunar, frivillige organisasjonar og private selskap som har kontraktar med UDI, men det er UDI som utarbeider retningslinjene for korleis mottaka skal drivast.

Det er UDIs regionskontor som står for den løpande oppfølginga av mottaka.

UDIs fremgangsmåte ved oppretting og nedlegging av mottak

  • Kva påverkar behovet for mottaksplassar?

  • Korleis opprettar vi nye mottak?

  • Nedbygging av mottakskapasitet

Pliktene til mottaksoperatørane

Hugs at asylmottak er meldepliktige, og driftsoperatørar skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlege utvidingar eller endringar i samsvar med Forskrift om miljøretta helsevern §14 (eksternt nettsted).

Asylmottak har også plikt til å søkje kommunen om tiltak som blir omfatta av byggjesakreglane i samsvar med Plan- og bygningsloven § 20 (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?