Rutinebeskrivingar


Rutinebeskrivingar utdjupar krava i kravspesifikasjonane og beskriv korleis ulike oppgåver på asylmottaket skal løysast.​ Dei er eit vedlegg til kravspesifikasjonane/rammeavtalen​ og dannar grunnlag for kontroll.