Asylmottak Ulike typer asylmottak


I denne oversikten får du forklaring på de ulike typene asylmottak.

Ankomstsenter

Prosessen på ankomstsenter:

 • Registrering hos politiet
 • Registrering i UDIs asylmottakssystem
 • Obligatorisk tuberkuloseundersøkelse og helseundersøkelse
 • Informasjon fra NOAS om hva som skjer videre i asylprosessen
 • En del søkere får gjennomføre asylintervjuet og får svar på søknaden mens de bor på ankomstsenteret

Botiden på ankomstsenteret er opp mot 21 dager.

Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Transittmottak

 • Mottak der asylsøkere bor midlertidig, før de reiser videre til ordinært mottak, privat boforhold eller ut av landet. 
 • Egne transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Integreringsmottak

 • Botilbud der beboerne må forplikte seg til å følge kommunens kvalifiseringsprogram på fulltid.
 • Integreringsmottak retter seg mot voksne og familier som har oppholdstillatelse, eller som med stor sannsynlighet vil få oppholdstillatelse. 

Ordinære mottak

 • Asylsøkere flyttes til ordinære mottak etter asylintervju hos UDI.
 • Asylsøkere bor i ordinære mottak mens søknaden deres blir behandlet.
 • Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år får tilbud om å bo i egne mottak eller avdelinger som er tilpasset behovene deres.

Tilrettelagte avdelinger

 • Tilbud som er tilpasset asylsøkere med fysiske og/eller psykiske hjelpebehov eller som trenger hjelp til å mestre hverdagen.
 • Døgnbemanning og strengere kompetansekrav til ansatte sammenlignet med ordinære mottak.
 • Det er frivillig å bo i en tilrettelagt avdeling.

Særskilt bo- og omsorgsløsning

 • Døgnbemannet botilbud for voksne asylsøkere med atferdsutfordringer som UDI vurderer til å kunne utgjøre en trussel for omgivelsene, og som dermed ikke kan bo i det ordinære mottakssystemet.
 • Tilbudet er ikke en institusjon og det inkluderer ikke helsebehandling, som blir levert av kommunale- og spesialisthelsetjenester.
 • Det er frivillig å bo på særskilt bo- og omsorgsløsning.

Særskilt pleie- og omsorgsløsning

 • Tiltak for beboere som på grunn av omfattende pleie- og omsorgsbehov ikke kan ivaretas i de andre mottakstypene.
 • Målgruppen vil i all hovedsak være voksne.
 • Tiltaket skal gi beboerne nødvendige omsorgstjenester og bistå beboerne med å få tilgang til nødvendig helsehjelp.
 • Det er spesialist- og kommunehelsetjenesten som har ansvar for helsen til alle beboere i våre mottak.

Akuttinnkvartering

 • Akuttinnkvarteringer er et midlertidig botilbud til asylsøkere i perioder med store og/eller raske ankomster, og der det ikke er mulig å få på plass ordinær mottakskapasitet raskt nok eller i tilstrekkelig volum. Tilbudet er nøkternt og skal sikre beboernes grunnleggende behov og deres behov for trygghet og sikkerhet.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?