Årsrapport 2016


UDIs årsrapport for 2016 til Justis- og beredskapsdepartmentet.

Last ned rapport

UDIs årsrapport 2016 (pdf, 4,9 MB) 

Leders beretning

I UDI ble 2016 preget av at antall asylsøkere til Norge falt markant etter rekordåret 2015 og at vi hadde 24 000 ubehandlede asylsaker fra 2015 når vi gikk inn i året. I 2016 kom det 3 460 asylsøkere til Norge. Det har ikke kommet færre asylsøkere til landet siden 1997, og antallet søkere var i 2016 en drøy tidel av det antallet som kom i 2015. Den sterke nedgangen i antallet asylsøkere har hatt stor betydning for UDIs virksomhet i 2016 på særlig to måter; det har bidratt til at antallet ubehandlede asylsaker er redusert med om lag 80 prosent i løpet av 2016 og det har vært igangsatt en betydelig nedbygging av antall mottaksplasser.

Antall ubehandlede asylsøknader redusert

Antallet ubehandlede asylsaker er på ett år redusert fra 24 000 til 4 700. Totalt har vi fattet vedtak i nærmere 22 800 asylsaker. Dette er 1 300 flere enn budsjettforutsetning som var på 21 500 vedtak, men 1 200 lavere enn hva vi forventet i rapporten for 2. tertial. Dette gjør at vi på slutten av året fortsatt har en del saker fra 2015 til behandling. Hovedforklaringen er at vi undervurderte det faktum at sakene som ble behandlet tidlig på året ikke var representative for de sakene som ble behandlet senere på året i vanskelighetsgrad.

UDI hadde ved utgangen av 2016 noe over 1 200 søknader fra enslige mindreårige til behandling. Dette er en gruppe som skal prioriteres, men av ulike grunner har vi i 2016 ikke klart dette tilstrekkelig. Andre sakstyper ble i perioder prioriterthøyere på bakrunn av føringer fra departementet. I tillegg hadde UDI over 250 nye saksbehandlere som trengte opplæring og de ble i først om gang satt til å behandle enklere saker. Fra slutten av andre tertial var kapasiteten til å behandle søknader fra enslige mindreårige styrket og sakene i denne porteføljen vil bli ferdigbehandlet i løpet av vinteren.

Ufordrende med svingninger i antall ansatte

Saksbehandlingstiden i asylsaker har gått kraftig opp i løpet av 2016. Dette resultatet var som forventet, gitt den store mengden ubehandlede saker fra 2015. Fordi det kom så mange søkere på kort tid, ble politiets registreringer av søkerne mangelfulle. Dette gjorde jobben med å behandle søknadene vanskeligere, med unntak for syrere der politiet tok utvidede registreringer. Vi har likevel klart å holde prioriteringen av avslagssaker (se kap 3) sett opp mot resten av saksporteføljen, samtidig som IMDi gjennom året har fått dekket sitt behov for innvilgede asylsaker.

De store svingningene i antall ansatte har vært utfordrende for UDI med oppbemanning og opplæring av nye saksbehandlere i engasjementer i første halvår og påbegynte prosesser med sikte på nedbemanninger fra tidlig 2017. UDI har jobbet for å kunne opprettholde et godt arbeidsmiljø og tilstrekkelig produktivitet gjennom året. Dette har krevd mye oppmerksomhet av ledelsen og HR.

Den sterke nedgangen i antallet asylsøkere har medført at UDI har bygget ned antall mottaksplasser betydelig i siste tertial 2016. Nedbyggingen fortsetter i 2017.

Evaluering av situasjonen høsten 2015

I første tertial 2016 gjennomførte UDI en egenevaluering av hvordan beredskapssituasjonen høsten 2015 ble håndtert. Dette ga grunnlaget for et revidert planverk for håndtering av en ekstraordinær økning i antall asylsøkere, slik at vi skal stå bedre rustet om en slik situasjon skulle oppstå. Samtidig bygger vi nå ned kapasiteten i mottak. Det vil si at vi ikke vil ha en ekstra beredskapen i mottakssystemet om vi skulle få en vesentlig økning i antallet ankomster i år.

De høye asylankomstene høsten 2015 tydeliggjorde hvor viktig ankomst-fasen er for den videre saksbehandlingen i PU og UDI. Prosjektet PUMA ble opprettet før sommeren 2016 som et tverretatlig prosjekt mellom UDI og PU/POD for å finne bedre løsninger i ankomstfasen. Prosjektet la fram omforent forslag til løsningskonsept i desember, som innebærer nye prinsipper for ankomstfasen og en ny saksflyt der både UDI og PU må jobbe annerledes enn i dag. I 2017 vil vi utrede forslaget videre og starte en pilot på Råde.

Økende oppmerksomhet på brukerorientering

Sommeren og høsten 2015 ble UDI tilført midler for å kunne øke saks-behandlingskapasiteten på familiesaker og utvisningssaker etter en periode med høye restanser. Etter dette har saksbehandlingstidene blitt redusert. UDI er nå på akseptabel saksbehandlingstid i utvisningsporteføljen, mens vi i familiesakene forventer å være på akseptabel saksbehandlingstid ved utgangen av 2017, gitt at det ikke kommer flere asylsøkere enn prognosen tilsier. UDI er godt fornøyd med denne utviklingen.

I 2016 har UDI hatt en økende oppmerksomhet på brukerorientering, og legger opp til å forsterke dette i 2017. Brukerorientering handler blant annet om kortere saksbehandlingstid i hele kjeden, økt forutsigbarhet for brukerne og tydelig og forståelig kommunikasjon. Som del av dette startet vi høsten 2016 et tjenestedesignprosjekt for familieinnvandringssaker som er finansiert gjennom Difi. Prosjektet handler om å se tjenestene våre fra et brukerperspektiv på tvers i forvaltningen, og gjennom det lage en mer brukerrettet søknadsprosess. Gjennom prosjektet har vi forpliktet oss til konkrete forbedringer for brukerne. Prosjektet fortsetter i 2017.

Utfordrende å øke antall returer

I 2016 reiste 1 457 personer assistert. I tillegg fikk 88 ledsaget assistert retur med politiet. Måltallet var 1 600. Antallet søknader har falt markant i løpet av året som følge av den radikale endringen i ankomstbildet med betydelig færre søkere. De høye returtallene i begynnelsen av 2016 knyttes til de store ankomstene høsten 2015. Det ser ut til at mange fikk endret sin oppfatning av mulighetene i Norge etter at de hadde søkt asyl her. Som forventet fortsatte ikke denne utviklingen. Det er for øvrig utfordrende å finne tiltak som har effekt på antall assisterte returer, da det er mange eksterne faktorer som spiller inn i beslutningen om assistert retur og om hjemland bistår med ID-papirer.

I arbeidet med retur av personer som medfører særskilt store kostnader for samfunnet har vi lykkes bedre i 2016 enn i 2015 på grunn av et tett operativt samarbeid mellom UDI og PU. 19 personer i denne kategorien ble returnert i 2016. 11 av disse benyttet seg av assistert retur med IOM eller politiet.

Did you find what you were looking for?