Likestillingsredegjørelse


Alle arbeidsgivere har lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling, mot diskriminering, samt dokumentere og redegjøre for arbeidet. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Alle arbeidsgivere har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig, for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av; kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og kombinasjoner av disse grunnlagene.

I del 1 av redegjørelsen beskriver vi den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i UDI. I del 2 beskriver vi hva UDI har gjort i 2023 for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering.

Last ned likestillingsredegjørelsen for 2023. (pdf, 144 kB)

Did you find what you were looking for?