Omverdensanalyse


Omverdensanalysen ser på samfunnstrender, vurderer konsekvenser, identifiserer usikkerheter, risikoer, muligheter og trusler. Målet er å tilpasse seg, dra nytte av endringer og bygge beredskap for det vi ser vil påvirke utlendingsforvaltningen fremover.

Omverdensanalysen er strukturert rundt delkapitler som tar for seg politikk,
økonomi, kultur og samfunn, teknologi, klima og jus.

Formålet med at UDI lager en omverdensanalyse som tar for seg hele
utlendingsfeltet, har vært å konkretisere store samfunnstrender og drivkrefter og tolke dem inn i vår kontekst. Dette gjør vi for at vi bedre skal kunne forstå hva disse trendene betyr for oss og hvordan vi bør møte dem. 

Omverdensanalysen er ment å fungere som et rammeverk for og et hjelpemiddel i strategiprosessen i UDI. Vi har en dynamisk strategiprosess hvor vi legger til rette for å vurdere kontinuerlig om det er behov for å oppdatere omverdensanalysen, og hvordan eventuelle endringer påvirker strategi og prioriteringer. 

Last ned UDIs omverdensanalyse (pdf, 1,0 MB)

Did you find what you were looking for?