UDIs innspill til høring - endringer i tvisteloven og barnelova


Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring med forslag til endringer i tvisteloven og barnelova med frist 2. oktober 2023.

UDI støtter generelt formålet med endringsforslagene i høringen som skal ivareta at plikten etter tvisteloven til å oppgi navn og andre personalia ved innledningen til parts- og vitneavhør, ikke medfører at en sperret adresse avsløres.

Her kan du lese innspillet i sin helhet (pdf, 282 kB)

Did you find what you were looking for?