Møt ansatte i UDI


UDI har om lag tusen ansatte. Her forteller noen om arbeidsdagen sin.

Synne

Bilde av Synne som jobber i UDI

Egentlig leder jeg arbeidsenheten, men for tiden jobber jeg med organisasjonsutvikling i UDI. Begge deler er utfordrende, spennende og hektisk. Og det krever mye samarbeid både internt og eksternt. Jeg har master i historie, og jeg har jobbet her siden 2007.   

Det beste med å jobbe i UDI, uansett hvor i organisasjonen jeg har vært, er folkene, kollegaene mine. I tillegg er arbeidsoppgavene spennende, det dukker stadig opp nye utfordringer. Vi prater stadig om det, at her er vi aldri utlært. Utlendingsfeltet er så sammensatt, og vi må forholde oss til store skifter i migrasjonsbildet – også innenfor arbeidsmarkedet. Vi tilrettelegge og sikre en god flyt i søknadsprosessen, samtidig som vi skal beholde kontroll der det er nødvendig. Denne balansen er noe av det mest utfordrende.  

Anne Mai 

Bilde av Anne Mai som jobber i UDI

Jeg er seniorrådgiver og barnefaglig koordinator i region- og mottaksavdelingen, og har arbeidet i UDI siden 2016. Jeg er barnevernpedagog og har en mastergrad i flerkulturell og internasjonal utdanning.  I UDI har jeg blant annet ansvar for plan-, utviklings- og rapporteringsarbeid knyttet til omsorgen for enslige mindreårige i asylmottak.

Jeg koordinerer avdelingens barnefaglige nettverk, bidrar med å besvare henvendelser fra departementet og å skrive høringssvar. Jeg representerer også avdelingen i ulike prosjekter og samarbeidsfora.

Det å se det barnefaglige perspektivet i sammenheng med andre viktige hensyn, overordnede målsetninger og politiske føringer, er helt nødvendig for å løse oppgavene på en god måte. Dette er utfordrende og lærerikt. Dessuten har jeg engasjerte kollegaer med annen fagbakgrunn og kompetanse, som jeg jobber godt sammen med og lærer mye av.  

Miran 

Bilde av Miran som jobber i UDI

I asylavdelingen har jeg ansvaret for fem enheter som jobber med asylsøknader, fornyelser og tilbakekall av tillatelser, familieinnvandring og reisedokumenter. Så arbeidsdagen min er spennende og hektisk, med mye møtevirksomhet, strategisk arbeid og planlegging, pluss mange faglig spennende problemstillinger. 

Jeg har jobbet i UDI siden 2008. Det beste med å jobbe i UDI er viktigheten av samfunnsoppdraget vårt. I tillegg er utlendingsfeltet spennende og dynamisk, og så har jeg veldig engasjerte og dyktige kollegaer. 

Tellef 

2web_20191120-20191120-_DSC9037.jpg

Mine arbeidsoppgaver i ankomst- og transittenheten er varierte. Det dreier seg om forvaltning av drift og leieavtaler av asylmottak, strategi- og beredskapsarbeid, anskaffelser av varer og tjenester, yte bistand i forbindelse med rapportering til departementet, for å nevne noe. Vi jobber tett med Justis- og beredskapsdepartementet og øvrige aktører på utlendingsfeltet. 

Jeg har en samfunnsfaglig bachelor i globalisering og utvikling, en master of management grad og etterutdanning i internasjonal asyl- og flyktningrett. Jeg har jobbet i UDI siden 2015. 

Jeg opplever arbeidet som svært meningsfullt. Små beslutninger kan gi store konsekvenser og påvirke mange mennesker. Vi jobber på overordnet nivå, men involveres ofte i oppgaver som handler om enkeltpersoner i mottakene. Det kan for eksempel være arbeid som oppstår når det ankommer personer med spesielle oppfølgings behov.

Anne Marit

Anne Marit.jpg

Jeg jobber med innovasjon og organisasjonsutvikling i IT-avdelingen. Helt konkret betyr det at jeg bidrar til økt forståelse for innovasjon i UDI, og økt samarbeid mellom UDI og andre offentlige etater. Gjennom ny teknologi og nye arbeidsmåter bidrar vi til at UDI klarer å gjennomføre samfunnsoppdraget sitt på best mulig måte. Organisasjonsutvikling dreier seg mye om å se muligheter og lage planer for hva vi skal gjøre når.

Jeg har en bachelor i IT og ledelse, og har jobbet i UDI siden 2017. Vi jobber med et utrolig spennende og komplekst fagområde, og hvor fokuset svinger avhenger av hendelser i verden. Arbeidet vi gjør, påvirker menneskes liv, og det gjør det ekstra motiverende å gjøre en god jobb.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?