Møt ansatte i UDI


UDI har om lag tusen ansatte. Her forteller noen om arbeidsdagen sin.

Sunniva

web-Sunniva__DSC3310.jpg

Jeg jobber som rådgiver i område for statsborgerskap, som er en del av oppholdsavdelingen. Dette begynte jeg med i mars 2021. Jeg har en tverrfaglig bachelorgrad innen samfunnsfag, og en mastergrad innen folkerett med fokus på utlendings- og flyktningerett.

Arbeidsoppgavene mine består i hovedsak av å behandle søknader om statsborgerskap, samt å veilede brukere som kontakter oss med behov for informasjon om sin egen sak eller regelverk. Statsborgerskap er et interessant fagfelt, og det er stadig nye ting å lære. Spesielt for statsborgerskapssakene hos oss, er også at en drøy tredel av alle sakene nå er full-automatisert. Det er en spennende utvikling som viser hvordan oppdaterte og effektive IT-systemer gjør saksbehandlingen enklere, noe som i sin tur også vil gagne våre søkere.

Som saksbehandler må man sette seg godt inn i et delvis komplisert regelverk, og anvende dette på en etterrettelig og korrekt måte. I tillegg må man kommunisere godt og mye med brukerne våre. Dette er viktige oppgaver som oppleves som meningsfylte. I tillegg er jeg omringet av mange dyktige og hyggelige kollegaer, som sørger for god trivsel i arbeidshverdagen.

Pernille

web-Pernille__DSC3291.jpg

I asylavdelingen jobber jeg med overføringsflyktninger. Gjennom intervjuer med flyktninger i sine oppholdsland, vurderer vi flyktningstatus og gjenbosettingsbehov til Norge og fatter vedtak om opphold. Vi jobber tett med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), UNHCR og andre aktører på utlendingsfeltet. Jeg startet i UDI i mars 2021, så alle intervjuene jeg har vært med på så langt har vært fjernintervjuer via Teams. Jeg ser fram til at vi kan reise på fysiske uttakskommisjoner til oppholdslandene. I et normalår reiser vi på tre-fire slike turer.

Som ny saksbehandler setter jeg pris på den profesjonelle introduksjonen jeg har fått i organisasjonen. Jeg har fra starten av fått alle nødvendige verktøy for å kunne komme godt i gang med oppgavene, tett oppfølging underveis, og blitt prioritert av gode kollegaer. Arbeidsoppgavene mine er veldig interessante for meg som jurist med spesiell interesse for flyktningretten, folkerett og menneskerettigheter. Å kunne spesialisere meg på feltet er noe av det jeg setter mest pris på med å jobbe i asylavdelingen.

Synne

Bilde av Synne som jobber i UDI

For tiden jobber jeg i UDI brukerlab, et tverrfaglig team som har et særskilt fokus på brukerne til UDI og deres behov. Hvordan kan vi tilpasse våre tjenester overfor brukerne, og finne løsninger som er tilpasset dem. Det er veldig spennende, særlig siden brukergruppen er så sammensatt og «one size does not fit all».

Det beste med å jobbe i UDI, uansett hvor i organisasjonen jeg har vært, er folkene, kollegaene mine. I tillegg er arbeidsoppgavene spennende, det dukker stadig opp nye utfordringer. Vi prater stadig om det, at her er vi aldri utlært. Utlendingsfeltet er så sammensatt, og vi må forholde oss til store skifter i migrasjonsbildet. Vi må tilrettelegge og sikre en god flyt i søknadsprosessen, samtidig som vi skal beholde kontroll der det er nødvendig. Denne balansen er noe av det mest utfordrende.

Tellef 

2web_20191120-20191120-_DSC9037.jpg

Mine arbeidsoppgaver i ankomst- og transittenheten er varierte. Det dreier seg om forvaltning av drift og leieavtaler av asylmottak, strategi- og beredskapsarbeid, anskaffelser av varer og tjenester, yte bistand i forbindelse med rapportering til departementet, for å nevne noe. Vi jobber tett med Justis- og beredskapsdepartementet og øvrige aktører på utlendingsfeltet. 

Jeg har en samfunnsfaglig bachelor i globalisering og utvikling, en master of management grad og etterutdanning i internasjonal asyl- og flyktningrett. Jeg har jobbet i UDI siden 2015. 

Jeg opplever arbeidet som svært meningsfullt. Små beslutninger kan gi store konsekvenser og påvirke mange mennesker. Vi jobber på overordnet nivå, men involveres ofte i oppgaver som handler om enkeltpersoner i mottakene. Det kan for eksempel være arbeid som oppstår når det ankommer personer med spesielle oppfølgings behov.

Anne Marit

Anne Marit.jpg

Jeg har en bachelor i IT og ledelse og jeg ble i 2017 ansatt i UDI som kundeansvarlig/digitaliseringspartner. Grunnet mulighetene man får i UDI, og min egen interesse, har jeg har fått lov å utvikle meg og min kompetanse innenfor blant annet innovasjon, organisasjonsutvikling og ledelse.

Nå er jeg ansatt som enhetsleder for IT-teknisk forvaltning og drift i støttetjenesten Digitalisering. Vi er ansvarlige for å forvalte og sikre IT-systemene som benyttes av alle medarbeiderne i UDI og i utlendingsforvaltningen. At systemene vi forvalter fungerer og er tilgjengelige er kritisk, både for våre egne saksbehandlere, men også for flere andre i offentlig sektor.

Vi jobber med et utrolig spennende og komplekst fagområde, og hvor fokuset svinger avhenger av hendelser i verden. Arbeidet vi gjør, påvirker menneskes liv, og det gjør det ekstra motiverende å gjøre en god jobb. Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?