Sende faktura til UDI


1. Generelle vilkår

Leverandøren kan ikke fakturere oppdragsgiveren før leveransen er levert.

Betalingsfrist er netto 30 dager etter mottak av korrekt faktura.

Leverandøren skal sende alle fakturaer elektronisk i standardformatet EHF til UDIs organisasjonsnummer: 974 760 746 

Leverandørens fakturaer skal være i tråd med krav til innhold i EHF-faktura i punkt 2 nedenfor. Oppdragsgiveren kan sende tilbake fakturaer med feil eller mangler til leverandøren for retting, eventuelt be om kreditnota og ny korrekt faktura. Oppdragsgiveren er uansett ikke pliktet til å betale fakturaen før leverandøren har sendt en faktura som oppfyller kravene.

Dette betyr at leverandøren blant annet alltid må føre opp egne fakturalinjer for alle varer og tjenester han har levert med korrekt artikkelnummer, antall, enhetskode og en artikkelbeskrivelse som gjør det lett for oppdragsgiveren å forstå hva leverandøren har levert. Leverandøren skal aldri slå sammen varene og tjenestene til en samlelinje.

Hvis oppdragsgiveren ber om det, skal leverandøren sende en testfaktura i XML- og PDF-format. Oppdragsgiveren skal kontrollere og godkjenne oppsettet før leverandøren kan begynne vanlig fakturering.

Hvis leverandøren gir ansvaret for fakturering til en annen virksomhet, skal han varsle oppdragsgiveren om dette før denne virksomheten sender oppdragsgiveren den første fakturaen, og gi oppdragsgiveren alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne betale. Leverandøren skal også varsle denne virksomheten om at alle kravene til fakturering i avtalen også gjelder for dem.

Oppdragsgiveren og leverandøren bærer begge sine egne kostnader for elektronisk fakturering.

Om oppdragsgiveren har betalt en faktura, innebærer ikke dette at han har godkjent leveransen.

Hvis oppdragsgiveren ikke betaler i tide, kan leverandøren kreve godtgjøring i form av forsinkelsesrente (som omfatter alle gebyrer og kostnader) etter forsinkelsesrenteloven (eksternt nettsted).

2. Krav til innhold i EHF-faktura

Type informasjon  Kommentar  Påkrevd?  EHF-lokalisering 
Leverandørs efaktura-adresse   JA / Invoice / AccountingSupplierParty / Party / EndpointID
Leverandørs navn   JA / Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyName / Name
Leverandørs adresse   JA / Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PostalAddress
Leverandørs organisasjonsnr   JA / Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID
Leverandørs bankkontonummer   JA / Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID
Leverandørs SWIFT kode Leverandører som ikke fakturerer fra et norsk organisasjonsnummer   / Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / FinancialInstitution / ID[@schemeID="BIC"]
Leverandørs IBAN nummer Leverandører som ikke fakturerer fra et norsk organisasjonsnummer   / Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID[@schemeID='IBAN']
Oppdragsgiverens efaktura-adresse   JA / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / EndpointID
Oppdragsgiverens navn   JA / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyName / Name
Oppdragsgiverens adresse   JA / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PostalAddress
Oppdragsgiverens organisasjonsnummer   JA / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID
KID-nummer     PaymentMeans / PaymentID
Fakturanummer   JA / Invoice / ID
Fakturadato Datoen leverandøren sender fakturaen til oppdragsgiveren. JA / Invoice / IssueDate
Forfallsdato Datoen leverandøren krever å få utbetalt fakturabeløpet. Denne datoen skal være 30 dager etter fakturadatoen. JA / Invoice / PaymentMeans / PaymentDueDate
Bruttobeløp Fakturasum inkludert MVA JA / Invoice / LegalMonetaryTotal / PayableAmount
Nettobeløp Fakturasum ekskludert MVA JA / Invoice / LegalMonetaryTotal / LineExtensionAmount
Valuta 3-tegns valutakode (Eks. NOK) JA / Invoice / DocumentCurrencyCode
MVA-beløp   JA / Invoice / TaxTotal / TaxAmount
Ordrenummer Feltet skal alltid benyttes. Dersom bestillingen er gjennomført via oppdragsgivers ERP-system skal ordrenummeret generert i systemet føres på faktura. Ved avrop på rammeavtale skal avropet ha et saksnummer som skal henvises til i feltet. Leverandør oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver ved usikkerhet. JA / Invoice / OrderReference / ID
Bestillerkode

‘Deres ref’
Dette feltet skal inneholde kode til oppgitt/ relevant attestant. Koden skal angis i formatet "1110xxx". JA / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / Contact / ID
Avtalenummer Referanse til oppdragsgiverens oppgitte avtalenummer (saksnummer) med formatet "XX/XXXXX".

Dersom fakturaen ikke kan knyttes til et avtalenummer skal leverandøren merke dette feltet med "Ingen".
JA / Invoice/ ContractDocumentReference / ID
Fakturalinjenummer Identifiserer fakturalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik. JA / Invoice / InvoiceLine / ID
Artikkelnummer/ produktnummer/ varenummer Unik identifikasjon for hver vare eller tjeneste. Kan bestå av tall og/eller bokstaver. Skal være den samme som oppgitt i tilbudet, og samme gjennom avtaleperioden. Oppdragsgiveren skal informeres om alle endringer i artikkelnummer. JA / Invoice / InvoiceLine / Item / SellersItemIdentification / ID
Artikkelbeskrivelse Detaljert artikkelbeskrivelse JA / Invoice / InvoiceLine / Item / Description
Kortnavn     / Invoice / InvoiceLine / Item / Name
Enhetspris (eks mva) Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA. JA / Invoice / Price / PriceAmount
MVA-sats Merverdiavgiftssatsen for kategorien hver vare og tjeneste tilhører. Uttrykt som prosent. JA / Invoice / InvoiceLine / ClassifiedTaxCategory / Percent
Antall Antall på fakturalinjen. Antallet kan være negativt dersom det er returer etc. JA / Invoice / InvoiceLine / InvoicedQuantity
Enhet Enhetskode. Kodene skal baseres på UN/ECE rec 20 (ListID =
UN/ECE rec 20)
JA / Invoice / InvoiceLine / UnitCode
Klassifiseringskode Hver vare eller tjeneste skal kategoriseres innenfor korrekt UNSPSC-kategori (eksternt nettsted). Feltet skal inneholde et 8-sifret tall. JA / Invoice / InvoiceLine / CommodityClassification / ItemClassificationCode /
Linjetotal (eks. mva) Totalt fakturert beløp for varen/tjenesten uten MVA. JA / Invoice / InvoiceLine / LineExtensionAmount

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?