Asylmottak Bruk av tolk


Tolk i asylmottak:

Beboere i norske asylmottak har rett til å få tolket viktig informasjon. Riktig og tilstrekkelig bruk av tolker og språkassistenter er en forutsetning for at mottaket kan gjøre jobben sin i tråd med den avtalen driftsoperatør har inngått med UDI.

Se informasjon om mottakets ansvar, inkludert når du skal engasjere tolk og hvem som betaler for tolken, i UDIs Rundskriv «Veiledning i bruk av tolk og språkassistert i statlige mottak» (eksternt nettsted, ├ąpnes i nytt vindu).

Tolk i helsetjenester: 

Det er vedkommende helsepersonell som har ansvar for å vurdere om tolk er nødvendig for å sikre god informasjon og kommunikasjon, og for å yte forsvarlig helsehjelp. Se Helsedirektoratets informasjon om utgifter ved bruk av tolk (eksternt nettsted).

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?