Bygger ned kapasiteten


UDI er nå i gang med å redusere antall akuttinnkvarteringsplasser som ble opprettet, etter at det kom store ankomster fra Ukraina i løpet av kort tid. Årsaken er at UDI nå har mange ledige mottaksplasser.

Published: 30.06.2022

Den siste tiden har ankomstene fra Ukraina vært lavere. Mange ukrainere har dessuten familie og venner i Norge og ønsker derfor å bo sammen med disse privat. I tillegg har også takten på bosetting økt. Til sammen gir dette behov for færre plasser i akuttinnkvartering.   

I akuttinnkvartering hadde UDI på slutten av juni ca. 16 500 plasser, og om lag 5 500 beboere. 

Det var per 28. juni 2022 bekreftet oppsigelse på 3 900 plasser.  UDI må uansett til enhver tid ha et gitt antall flere plasser enn det som er det estimerte behovet. Dette for å ha en buffer som kan gi oss rom og tid til å inngå kontrakter med nye mottak i henhold til rammeavtalene som UDI har inngått med leverandører over hele landet. 

UDI har som mål å minimere de negative konsekvensene for beboerne så mye som mulig. Vi vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for at de slipper å måtte flytte gjentatte ganger, over lengre avstander eller må flytte langt fra bosettingskommunen. 

Til tross for dette, er det ikke til å unngå at mange av beboerne blir nødt til å flytte fra en innkvartering til en annen, og at dette kan oppleves negativt. UDI har imidlertid gode rutiner for flytting av beboere. I arbeidet med flytting og nedbygging vil vi ta særlig hensyn til barnefamilier og personer med spesielle behov.  

De første innkvarteringene, som UDI har sagt opp etter at den uoppsigelige perioden er utløpt, legges ned allerede i starten av juli, og enkelte akuttinnkvarteringer er allerede lagt ned. Deretter vil vi gjennom sommeren og høsten si opp et betydelig antall plasser for å tilpasse kapasiteten til aktuelt og forventet belegg. Kapasiteten skal i løpet av høsten ned til om lag 5 000 plasser gitt at prognosene vi planlegger etter kommer til å slå til. 

UDI vil som hovedregel si opp akuttinnkvarteringer i samme rekkefølge som de ble etablert. Dette fordi de fleste akuttinnkvarteringer har en tre måneders garantert driftsperiode – med en påfølgende tre ukers oppsigelsesperiode etter utløp av den garanterte driftsperioden. UDI kan fravike denne rekkefølgen om det er nødvendig for å ta hensyn til effektiv bosetting og ivaretakelse av beboerne.   

Did you find what you were looking for?