Informasjon om au pair-saken


UDI har imøtekommet klagen og opphevet avslaget til au pairen hos familien Kallmyr. Hun har nå tillatelse til å være au pair i Norge.

Published: 11.06.2019

Det opprinnelige avslaget ble gitt på bakgrunn av opplysninger au pairen ga i søknaden, som vi tolket som om oppholdet hadde et annet formål enn kulturutveksling, og at det ble jobbet før søknad var levert hos politiet. I klagesaken har det kommet fram nyanseringer og nye opplysninger. 

Ikke lenger grunnlag for avslag

Det er fortsatt slik at au pairen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie, men UDI vurderer nå at dette er av mindre alvorlig karakter. UDI mener blant annet at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at hun i det vesentlige har utført oppgaver som au pair for familien Kallmyr før fullstendig søknad var levert hos politiet. Det er derfor ikke lenger grunnlag for avslag. 

Ved et avslag blir det gitt tre ukers frist til å reise ut av Norge. Dersom man klager, kan man be om utsatt iverksettelse for å kunne bli i Norge til klagen er ferdig behandlet. Noen vil ha rett på dette, mens UDI i alle andre tilfeller må vurdere individuelt om det skal gis utsatt iverksettelse. I denne saken ville au pairen hatt rett til utsatt iverksettelse. Det betyr at hun kunne vært i Norge og utført oppgaver som au pair mens klagen ble behandlet.

Avslagsbrevet kom i retur

En uheldig omstendighet i denne saken var at avslaget av ukjent årsak ikke kom fram til au pairen på den oppgitte adressen, men kom i retur til UDI etter at klagefristen gikk ut. Hun ble kjent med avslaget ved et oppmøte hos politiet dagen før utreisefristen, og valgte å reise ut umiddelbart. 

På bakgrunn av det opprinnelige avslaget fikk hun også rutinemessig varsel om at UDI vurderte en utvisningssak. Hun er altså ikke utvist fra Norge, og denne delen av saken er også avsluttet.    

Hvorfor søknaden må leveres hos politiet

Et spørsmål som har kommet opp, er hvorfor ikke au pairen kan begynne å virke så snart den elektroniske søknaden er levert og gebyret betalt. Årsaken til at man må levere fullstendig søknad hos politiet, er at norske myndigheter ønsker å kontrollere at utlendinger som får tillatelse til å være i Norge på gitte vilkår, ikke omgår regelverket. Dette er regulert i utlendingsforskriften (§4-22) (eksternt nettsted). En annen hensikt med oppmøtet er å sikre at den nye familien ikke har noen heftelser fra tidligere forhold, kontraktens innhold, at de kjenner forutsetningene for au pair-tillatelsen og har gjennomført e-læringskurset for vertsforeldre

Når starter en kulturutveksling?

UDI mener det ikke er i samsvar med regelverket å flytte inn hos ny vertsfamilie før fullstendig søknad er levert hos politiet, særlig fordi grensen for hvilke oppgaver som kan karakteriseres å ligge innenfor alminnelig høflighet når man er gjest i et hjem og hvilke som går mer over i rene au pair-oppgaver, kan være vanskelig å trekke. Samtidig er au pair-ordningen en kulturutvekslingsordning, og selv om au pairen ikke utfører arbeidsoppgaver som er tillatt innenfor ordningen, er det vanskelig å si at en normal, daglig kontakt med en familie ikke er kulturutveksling. I utlendingsforskriftens §10-25a (eksternt nettsted) heter det at au pairen kan først bo hos ny vertsfamilie og utføre oppgaver i henhold til ny kontrakt så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert.

Informasjon og ventetider

Denne saken har vist at regelverket ved bytte av vertsfamilie er blitt feiltolket, og at informasjonspraksis hos eksterne aktører har bidratt til uklarhet. Det er også reist spørsmål ved om UDIs egen informasjon har vært tilstrekkelig eksplisitt når det gjelder bytte av vertsfamilie. Dette vil bli fulgt opp.

Ventetiden for å få time hos politiet er et kjent og økende problem som berører mange utlendingssaker. Dette viser et behov for å vurdere regelverket rundt dette og alternative praktiske ordninger, i tillegg til politiets kapasitet. Dette vil bli fulgt opp i dialog med Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?