Justerer opp scenarioet til 40.000


Utlendingsdirektoratet (UDI) har nå justert opp planleggingsprognosen for antall flyktninger fra Ukraina fra 37.000 til 40.000. I tillegg er det lagt opp til et planleggingstall for neste år på 30.000.

Published: 15.09.2022

Utlendingsdirektoratet (UDI) har regelmessig i 2022 utarbeidet scenarioer som beskriver ankomst av flyktninger fra Ukraina. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Politiets utlendingsenhet, Landinfo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I tillegg utarbeides det avledede scenarioer over behov for blant annet mottaksplasser og bosetting.

Ankomster, flyktninger fra Ukraina i 2022

  • Lavt scenario: 30.000 - 35.000
  • Mellomscenario: 40.000 - 60.000
  • Høyt scenario: 80.000 – 100.000
  • Planleggingstall: 40.000

Ankomster, flyktninger fra Ukraina i 2023

  • Lavt scenario: 1000 - 10.000
  • Mellomscenario: 20.000 - 40.000
  • Høyt scenario: 80.000 – 120.000
  • Planleggingstall: 30.000

UDI sin vurdering er at vi nå ligger nærmest beskrivelsen i mellomscenarioet i både 2022 og 2023. Selv om ukrainske styrker har gjenerobret områder sør og øst for Kharkiv og nå er på offensiven, så er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Det er dessuten stor sannsynlighet for at konflikten vil fortsette utover i 2023.

Den humanitære situasjonen er vanskelig i deler av Ukraina med store skader på boliger, sivil infrastruktur, strøm- og vannforsyning, samt problemer med tilgang på medisiner. Arbeidslivet er hardt rammet, og det er mange med lav inntekt.

Økende ankomster

I august var antallet som søkte beskyttelse i Norge den høyeste siden i april, men antallet gikk litt ned igjen den første uken i september. I uke 36 mottok Norge 773 søknader, mens tallet i uke 35 var 874.

Av de som registrerer seg under ordningen for midlertidig beskyttelser i Europa har andelen som søker i Norge økt i august. UDI har lite informasjon om de som nå kommer til Norge er personer som kommer direkte fra Ukraina, men vi antar at noe av økningen kan relateres til personer som har reist videre etter lengre opphold i nærområdene til Ukraina. UDI vurderer det slik at andelen som velger Norge trolig vil være høyere også i tiden fremover.

Avviklingen av kortvarige avtaler fortsetter

Justeringen av scenariene har ingen umiddelbare konsekvenser for UDIs styring av kapasiteten og antallet plasser i mottak. Grunnen til dette er at UDI nå anskaffer ordinære mottak som til en stor grad skal overta for de kortvarige avtalene vi har med akuttinnkvarteringene. Så selv om UDI fortsetter å avvikle akuttinnkvarteringer så snart det er mulig i henhold til driftstiden i kontraktene, så vil vi fortsatt ha tilgjengelig en betydelig kapasitet gjennom høsten.


* Formålet med å utarbeide scenarioene er å skape et felles situasjonsbilde for alle som er involvert i håndteringen av Ukraina-krisen. Scenarioene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om krigen, situasjonen i Ukraina og situasjonen i andre europeiske land. Denne vurderingen ble gjort ut fra situasjonen og tilgjengelig informasjon 7. september 2022.

Les mer om de ulike scenarioene og den siste rapporten her.

Did you find what you were looking for?