Ordningen om alternativ midlertidig mottaksplass lansert


Nå er det mulig for ukrainske flyktninger å søke om midlertidig alternativ mottaksplass. Ordningen betyr at flere ukrainere som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse kan bo sammen med familie og venner dersom de ønsker det.

Published: 01.04.2022

UDI har en egen ordning for ukrainere som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse, som bor privat eller andre steder i kommuner frem til de blir bosatt. Det er denne løsningen som nå er lansert, og saksbehandlingen av disse sakene vil gå raskere enn den ordinære ordningen. Retningslinjen gjelder fra og med tirsdag 15. mars 2022, og inntil videre (eksternt nettsted).

Hvordan søke om midlertidig alternativ mottaksplass er tilgjengelig her.

Søkeren må være registrert hos politiet, og det er frivillig for kommunene å være del av ordningen.

Ordningen omfatter følgende personer:   

  • ukrainske statsborgere bosatt i Ukraina før 24. februar 2022  
  • tredjelandsborgere og statsløse som har fått internasjonal beskyttelse eller tilsvarende nasjonal beskyttelse i Ukraina før 24. februar 2022  
  • tredjelandsborgere og statsløse som er nære familiemedlemmer av personer som nevnt i bokstav a og b, som ektefelle, samboer, barn under 18 år og andre familiemedlemmer som var del av hovedpersonens husstand før 24. februar 2022. 

For å kunne få alternativ mottaksplass, må personen ha funnet et sted å bo i en kommune, for eksempel: 

  • hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune.  
  • hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo.   
  • en bolig som er formidlet av frivillige organisasjoner eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet.

Enslige mindreårige er ikke omfattet av den nye retningslinjen for alternativ mottaksplass. De kan søke om alternativ mottaksplass etter den ordinære ordningen.

Midlertidig alternativ mottaksplass betyr at en kommune påtar seg ansvaret for å gi nødvendig økonomisk støtte, etablere gode rutiner for å ivareta og følge opp personer som bor privat i midlertidige boløsninger. Både UDI og kommunen må godkjenne søknaden, og kommunen vil i de tilfellene få et økonomisk tilskudd fra UDI. Søkerne vil også kunne få penger til boutgifter og livsopphold dersom de ønsker å bo på en slik alternativ mottaksplass. 

Les instruksen fra regjeringen om den midlertidige utvidelsen av målgruppen for ordningen med alternativ mottaksplass (eksternt nettsted).

Did you find what you were looking for?