Venter økning i antall flyktninger fra Ukraina


Utlendingsdirektoratet (UDI) har nå justert opp planleggingsprognosen for antall flyktninger fra Ukraina fra 32.000 til 37.000, mens nedre scenario er økt fra 25.000 til 30.000.

Published: 17.08.2022

Utlendingsdirektoratet (UDI) har regelmessig i 2022 utarbeidet scenarioer som beskriver ankomst av flyktninger fra Ukraina. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Politiets utlendingsenhet, Landinfo, Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I tillegg utarbeides det avledede scenarioer over behov for blant annet mottaksplasser og bosetting.

Ankomster, flyktninger fra Ukraina i 2022

  • Lavt scenario: 30 000 - 35 000
  • Mellomscenario: 40 000 - 60 000
  • Høyt scenario: 80 000 – 100 000
  • Planleggingstall: 37 000

Ifølge UNHCR er nær 6,4 millioner ukrainske flyktninger registrert i Europa, inkludert Russland, og situasjonen i Ukraina har ikke endret seg vesentlig i løpet av sommeren. Utsiktene til en snarlig løsning virker nå lite sannsynlig, og den humanitære situasjonen er vanskelig i deler av Ukraina med store skader på boliger, sivil infrastruktur, strøm- og vannforsyning, samt problem med tilgang på medisiner. Arbeidslivet er hardt rammet og det er mange med lav inntekt.

Flere velger Norge

Antall personer som søker om kollektiv beskyttelse i Norge har vært stabilt gjennom sommeren, men noe høyere i juli og august enn i juni. Den siste måneden har antall søkere ligget på 85 søknader i snitt per dag. Dette er en del høyere enn i forrige scenariorapportert i juni.

Sammenlignet med forrige scenariorapport ser vi nå at andelen som velger å reise til Norge har økt noe, selv om andelen fortsatt er lav. UDI observerer også en økt interesse for å reise til Norge på sosiale medier. Vi antar derfor det som mer sannsynlig at andelen som velger Norge vil være høyere fremover enn det vi har sett så langt.

UDIs vurdering er derfor at vi nå ligger nærmere beskrivelsen i mellomscenarioet enn ved forrige rapport i juni. Vi har derfor nå justert opp planleggingsprognosen for antall flyktninger fra Ukraina fra 32.000 til 37.000, mens nedre scenario er økt fra 25.000 til 30.000.

Påvirker ikke avvikling av akuttmottak

Justeringen av scenariene har ingen umiddelbare konsekvenser for UDIs styring av kapasiteten og antallet plasser i mottak. Grunnen til dette er at UDI nå anskaffer ordinære mottak som til en stor grad skal overta for de kortvarige avtalene vi har med akuttinnkvarteringene. Så selv om UDI fortsetter å avvikle akuttinnkvarteringer så snart det er mulig i henhold til driftstiden i kontraktene, så vil vi fortsatt ha tilgjengelig en betydelig kapasitet gjennom høsten.


* Formålet med å utarbeide scenarioene er å skape et felles situasjonsbilde for alle som er involvert i håndteringen av Ukraina-krisen. Scenarioene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om krigen, situasjonen i Ukraina og situasjonen i andre europeiske land. Denne vurderingen ble gjort ut fra situasjonen og tilgjengelig informasjon 11. august 2022.

Les mer om de ulike scenarioene og den siste rapporten her.

Did you find what you were looking for?