Ad hoc forespørsel (AHQ) om tvangsekteskap


Det er Norge/UDI som har initiert denne ad hoc forespørselen om tvangsekteskap. 21 medlemsland har respondert, inkludert Norge. Danmark deltok ikke i undersøkelsen. Østerrike er eneste land som har unntatt sitt svar fra offentlighet.

Last ned

Ad hoc query on EMN AHQ on forced marriage. (pdf, 325 kB)

Sammendrag

I undersøkelsen har vi bl.a. spurt landene om de har innført nasjonal lovgivning, spesifikke bestemmelser, evt. endret praksis, med hensikt å bekjempe tvangsekteskap, f.eks. tilsvarende vilkår som det norske 24 års kravet. Alderskravet for oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer ble fra 1. januar 2017 hevet til 24 år, jf. utlendingsloven § 41 a. Gjennom en endring i utlendingsloven § 48, som trådte i kraft 20. april 2018 ble det også fastsatt at det skal gjelde et alderskrav på 24 år for oppholdstillatelse for å inngå ekteskap i Norge.

Det ble også spurt om landene har statistikk eller kan si noe om omfanget av avslagsaker begrunnet i tvangsekteskap. Et spørsmål av relevans for norsk praksis var om landene har gjort observasjoner knyttet til profilen (landbakgrunn, etnisk/religiøs tilknytning) i saker der det er mistanke om tvangsekteskap.

 • Norge er det eneste landet i undersøkelsen som har 24 års krav for familieetablering med samboer/ektefelle/forlovede. I de fleste land vi sammenligner oss med er tvangsekteskap regulert i straffelovgivningen. Det er imidlertid ikke alle land som har innført egne bestemmelser i utlendingslovgivningen som har til hensikt å bekjempe tvangsekteskap. Østerrike, Belgia og Nederland har 21 års krav som hovedregel, men i de fleste land i EU kan det tyde på at 18 år fremdeles er gjeldende. Belgia opplyser at de i 2006 hevet alderskravet fra 18 til 21 år spesifikt for å bekjempe tvangsekteskap. En heving av alderskravet fra 18 til 21 år er fastsatt i EUs familieinnvandringsdirektiv (direktiv 2003/86 EC) for å styrke integreringen og forhindre tvangsekteskap, men få land har altså innført dette. Det er interessant å se at vårt naboland Finland opplyser at de ikke har noe spesifikt regelverk eller praksis for å bekjempe tvangsekteskap. Sverige innførte strafferettslige og sivilrettslige bestemmelser om tvangsekteskap og barneekteskap i 2014. Loven ble ytterligere innstrammet fra 1. januar 2019 (eksternt nettsted). Sverige har imidlertid ikke innført skjerpede krav til alder. Danmark deltok ikke i undesøkelsen, men fra tidligere er vi kjent med at det er en betingelse for begge parter at de skal være fylt 24 år ved «familiesammenføring». Kravet begrunnes i at danske myndigheter ønsker å bruke politiske virkemidler for å forhindre tvangsekteskap og proforma-ekteskap.

 • Vi ser at Frankrike, Tyskland og Belgia har erfaring med ofre med bakgrunn fra land/områder som vi tidligere ikke har vært kjent med.
  Dette er interessant kunnskap for vurderingen av om ekteskapet er åpenbart frivillig hvor vi skal legge vekt på om det finnes europeisk erfaring med tvangsekteskap fra ulike land/områder jf. utlendingsloven § 41a annet ledd, jf. Prop. 90 L (2015-2016) s. 112.

  Frankrike oppsummerer følgende land som ofrene for tvangsekteskap har bakgrunn i: Marokko, Algerie, Mali, Senegal, Tunisia, Tyrkia, Pakistan, Guinea, Comoros og Sri-Lanka. Tyskland og Belgia har vist til rapporter som sier noe om deres erfaringer hva gjelder ofrenes landbakgrunn:

  Zwangsheiratung in Deutschland. Av Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: https://www.bmfsfj.de/blob/95584/d76e9536b0485a8715a5910047066b5d/zwangsverheiratung-in-deutschland-anzahl-und-analyse-von-beratungsfaellen-data.pdf (eksternt nettsted)

  Ghent University Report (in English): https://biblio.ugent.be/publication/8552726/file/8552727.pdf (eksternt nettsted)

 • Norge er det eneste land i undersøkelsen som fører statistikk over saker der det er gitt avslag på familieetablering pga. sannsynlighetsovervekt for at ekteskapet var inngått mot en av partenes vilje.

 • Belgia, Nederland, Italia og UK er blant landene som rapporterer utfyllende om tiltak mot tvangsekteskap. I Belgia har justismyndighetene introdusert en rekke tiltak for å beskytte potensielle ofre for tvangsekteskap, som f.eks. mulighet for å be foreldre og barn, fra visse grupper, signere en erklæring om at de ikke skal inngå/legge til rette for tvangsekteskap (rundskriv av 27. april 2017). Italia har, så sent som i juli 2019, økt strafferammen for tvangsekteskap. Videre er det utarbeidet handlingsplaner og egne retningslinjer til ansatte i mottak for «early detection» av potensielle ofre. Italienske myndigheter forsøker å monitorere disse sakene, men har ingen tall som kan si noe om omfanget. UK opplyser at de er verdensledende i bekjempelsen av tvangsekteskap og har en egen «Forced Marriage Unit» som arbeider både i UK og utenlands. UK har ingen statistikk over avslagssaker, men registrerte i 2018 tre domsavgjørelser knyttet til tvangsekteskap.

Did you find what you were looking for?