Hvem fikk oppholdstillatelse i Norge?


Personer fra land utenfor EØS-området må ha oppholdstillatelse for å bo og arbeide i Norge.

Totalt fikk 33 300 personer en oppholdstillatelse i 2014. Det er relativt likt antallet i 2013, da 33 900 personer fikk en oppholdstillatelse.

Familieinnvandring

I 2014 utgjorde de som søkte om familieinnvandring den største gruppen, med 33 prosent av tillatelsene. 11 100 personer fikk tillatelse til å bo sammen med familie i Norge. 

Arbeid

Den nest største gruppen kom for å arbeide. De 8 500 personene som fikk arbeidstillatelse, utgjorde 26 prosent av alle tillatelsene i 2014.

Utdanning

I løpet av de fire siste årene har antallet personer som har fått en utdanningstillatelse i Norge økt med om lag 30 prosent, fra 5 500 personer i 2010 til 7 100 personer i 2014. Utdanningstillatelsene utgjør 21 prosent av alle tillatelsene i 2014. Tillatelse til au pairer stod for litt over en femtedel av disse.

Beskyttelse

6 600 personer fikk beskyttelse i 2014. Blant disse var 4 900 asylsøkere og 1 700 overføringsflyktninger. Antallet som har fått beskyttelse, har gått ned med 5 prosent fra 2013 til 2014. Denne gruppen utgjør 20 prosent av tillatelsene.

Figur: Innvilgede tillatelser fordelt etter søknadstype, 2014

Figuren er et paidiagram og viser innvilgede tillatelser fordelt på søknadstype. Tallene er fra 2014. Familieinnvandring var den største gruppen og utgjør 33% av diagrammet. Arbeid var den nest største gruppen og utgjør 26 % av diagrammet. Utdanning utgjør 21 % av diagrammet og beskyttelse utgjør 20 %. Du finner tallene bak prosentberegningene i teksten ovenfor.  

 

Hvor kom de som fikk tillatelser fra?

Figur: Innvilgede tillatelser, de 12 største landene, 2014

Søylediagrammet viser fordelingen av innvilgede tillatelser på beskyttelse, arbeid, utdanning og familieinnvandring for de 12 landene som totalt fikk invilget flest søknader i 2014. Sakene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.  1. Filippinene hadde innvilgede utdanningstillatelser (2 125), familieinnvandringstillatelser (992), arbeidstillatelser 765) og søknader om beskyttelse (7). 2. India hadde flest innvilgede arbeidstillatelser (1 629), familieinnvandringstillatelser (909) og utdanningstillatelser (182) 3. Eritrea hadde innvilgede søknader om beskyttelse (1 931), familieinnvandringstillatelser (664) og utdanningstillatelser (2). 4. Syria hadde innvilgede søknader om beskyttelse (2 235), familieinnvandringstillatelser (209), arbeidstillatelser (8) og utdanningstillatelser (2). 5. Somalia hadde flest innvilgede familieinnvandringstillatelser (1 847) og søknader om beskyttelse (522). 6. USA hadde innvilgede arbeidstillatelser, utdanningstillatelser og familieinnvandringstillatelser. 7. Kina hadde innvilgede utdanningstillatelser (623), arbeidstillatelser (374), familieinnvandringstillatelser (334) og søknader om beskyttelse (30). 8. Vietnam hadde innvilgede arbeidstilatelser (984), familieinnvandringstillatelser (142) og utdanningstillatelser (113). 9. Ukraina hade arbeidstillatelser (568), utdanningstillatelser (309), familieinnvandringstillatelser (236) og søknad om beskyttelse (1). 10. Russland hadde innvilgede arbeidstillatelser (373), familieinnvandringstillatelser (364) og utdanningstillatelser (345). 11. Serbia hadde innvilgede arbeidstillatelser (435), familieinnvandringstillatelser (339) og utdanningstillatelser (86). 12. Afghanistan hadde innvilgede søknader om beskyttelse (559), familieinnvandringstillatelser (233) og utdanningstillatelser (1).

Figuren ovenfor viser hvilke nasjonaliteter som fikk flest tillatelser i Norge i 2014.


Som i 2013 var den største gruppen fra Filippinene, med 3 900 tillatelser. Blant disse var 1 300, 33 prosent, au pairer . Det er 150 færre enn i 2013. Antallet faglærte fra Filippinene økte med 58 prosent, fra 330 i 2013 til 510 i 2014.
Personer fra India utgjorde den nest største gruppen. De fleste fra India kommer for å arbeide. Fra 2013 til 2014 økte antall indere som kom for å arbeide, med 9 prosent.

Landene med flest innvilgede tillatelser på grunn av beskyttelse var Eritrea og Syria, som er henholdsvis nummer 3 og 4 i rekken av innvilgede tillatelser. Antallet syrere som fikk beskyttelse i Norge, økte fra 700 i 2013 til 2 200 i 2014. Av disse var 990 overføringsflyktninger.

I 2013 utgjorde Somaliere den tredje største landgruppen som fikk oppholdstillatelse i Norge. I 2014 var Somalia det femte største landet. Andelen somaliere som fikk beskyttelse, gikk ned fra 2013, mens andelen somaliere som kom til Norge for å bo sammen med familie, økte fra 48 prosent i 2013 til 78 prosent i 2014.

EØS-borgere

Til sammen valgte 50 400 EØS-borgere å registrere seg for å oppholde seg i Norge i over tre måneder. 68 prosent av disse registrerte seg for å arbeide, 22 prosent for å bo sammen med familie og 9 prosent registrerte seg for å studere.

Det totale antallet registreringer gikk ned med om lag 10 prosent (5 600 personer) sammenlignet med 2013, men landfordelingen var omtrent det samme.

Figur: EØS-registreringer, de sju største landene, 2014

Figuren er et søylediagram og viser de 7 landene der flest registrerte seg som EØS-borgere. Landene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.  1. Polen. 17 452 EØS-registreringer 2. Litauen. 7 425 EØS-registreringer 3. Romania. 3 749 EØS-registreringer.

Med 17 500 EØS-registreringer (35 prosent av alle registreringene) var Polen det EØS-landet med flest registreringer i Norge. Deretter fulgte Litauen med 7 400 registreringer og Romania med 3 700.

Se alle tallene

Antall innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type i 2014

Did you find what you were looking for?